Gå direkte til innhold
 

Evaluering av grunnleggende forskning i fysikk

En evaluering av grunnleggende forskning innenfor fysikk ble gjennomført i 2009. Det er ti år siden forrige gang dette fagfeltet ble evaluert. Mange miljøer holder høy internasjonal standard.

Formålet med fagevalueringen var å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen innen fysikkfagene i et internasjonalt perspektiv og å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning skal møte utfordringene framover, spesielt i forhold til nye tverrfaglige forskningsfelt og samfunnets utfordringer.

Evalueringen omfatter de aktuelle instituttene ved UiO, UiB, NTNU, UiT, UMB og UiS i tillegg til relevante forskningsgrupper ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF.

Verdensledende på noen felt

Rapporten konkluderer blant annet med at det innenfor en rekke forskningsgrupper og fagområder utføres forskning med høy internasjonal standard. Noen grupper er verdensledende på sine felt.

Produktiviteten (målt i antall artikler i internasjonale tidsskrifter) har økt siden forrige fagevaluering, men er fortsatt forholdsvis lav sammenliknet med land som Sverige og Danmark og også i forhold til norsk forskning innen andre fag. Imidlertid er relativ siteringsindeks pr. artikkel for de norske forskerne høyere enn for svenske fysikere (men lavere enn for de danske).

Komiteen påpeker at strategiske utviklingsplaner mangler ved mange institusjoner. Ledelsen ved disse bør initiere systematisk og kontinuerlig arbeid med strategier og prioriteringer, som kan bidra til større produktivitet selv innen begrensede budsjetter. Institusjonenes ledelse må gis mulighet til å følge opp sine strategier gjennom større selvstendighet i fordeling av de tildelte ressurser.

Nasjonal arbeidsdeling

Nasjonal koordinering og arbeidsdeling fungerer meget godt innen fagområder som subatomær fysikk (elementærpartikkel- og kjernefysikk) og komplekse systemer, mens tilsvarende nettverk mangler innen andre fagområder. Det er således behov for kontinuerlige mekanismer for koordinering for å unngå faglig fragmentering og underkritiske forskningsgrupper, heter det i rapporten.

Komiteen anbefaler at Norsk Fysikkråd tar større ansvar for arbeid som kan fremme nasjonal koordinering, blant annet med tanke på arbeidsdeling mellom institusjonene, økt mobilitet, prioritering og koordinering av tungt utstyr, og styrking av spesifikke fagområder. Dette bør skje i nært samarbeid med de berørte institusjoner og Forskningsrådet.

Komiteen fremhever Forskningsrådets viktige rolle innen oppbygning av og deltagelse i tung forskningsinfrastruktur, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Anbefaler økning i frie midler

En økning av bevilgningene innen den frie konkurransearenaen har avgjørende betydning for å øke produktiviteten, dvs antall publikasjoner innenfor grunnleggende fysikkforskning, mener komiteen. Selv om Forskningsrådets bevilgninger til grunnleggende forskning innenfor fysikk har økt i perioden 2005-2008 er de fortsatt forholdsvis små sammenlignet med andre land (for eksempel Sverige og Danmark). I tillegg anbefales økt innsats gjennom større koordinering og/eller øremerkede midler, dvs programmer på en rekke områder innen fysikkfagene.

Forskningsrådet anser evalueringen for å være et redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid, som også styrker Rådets grunnlag for sine forskningspolitiske råd til myndighetene.

Oppfølging

Forskningsrådet vil oppnevne et utvalg som får i oppgave å utarbeide en nasjonal oppfølgingsplan på grunnlag av evalueringsrapporten og de kommentarer Forskningsrådet har til de sentrale funn og anbefalinger. Alle de evaluerte institusjonene har foreslått personer fra egen institusjon som kan delta i arbeidet med oppfølgingsplanen.

ISP-Fysikk og ISP-Romforskning

Divisjonsstyret i Vitenskap vedtok i februar 2011 at fysikkevalueringen skulle følges opp med institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) i henhold til anbefalingene i oppfølgingsplanen. Det ble satt av 30 millioner kroner over tre til fire år. Av disse ble 25,5 millioner kroner utlyst under ISP-FYSIKK og 4,5 millioner kroner ble øremerket ISP i utlysningen i 2011 innenfor Program for romforskning.

Syv institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) fikk finansiering. 

Publisert:
24.02.2009
Sist oppdatert:
20.06.2017