Gå direkte til innhold
 

Evaluering av forskning innenfor matematiske fag

Matematikkfagevalueringen (2011/2012) konkluderte med at norske matematikere er i verdensklasse på flere områder, men at det også er utfordringer, spesielt innenfor rekruttering. Oppfølgingsplanen (2012/2013) ga grunnlaget for en utlysning av midler i 2014 der syv institusjonsforankrede strategiske prosjekter fikk støtte.

En internasjonal ekspertkomité ledet av professor Ulrikke Tillmann ved University of Oxford, utførte evalueringen på oppdrag av Forskningsrådet. Formålet med fagevalueringen var å få gjort en kritisk gjennomgang av forskningen innenfor de matematiske fagene i et internasjonalt perspektiv og å få internasjonal tilbakemelding på hvordan forskningen skal møte fremtidens utfordringer.

Evalueringen omfatter matematikkmiljøene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Agder, samt Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Det foregår også forskning innenfor anvendt matematikk, numeriske metoder og statistikk innenfor instituttsektoren, men ingen av disse ønsket å delta i denne evalueringen.

Hovedfunn

Forskningen innenfor matematiske fag ved norske universiteter holder et høyt internasjonalt nivå, og siden forrige evaluering i 2002 er det spesielt anvendt matematikk og statistikk som har hatt en positiv utvikling. På noen områder – spesielt gjelder det små forskningsgrupper – er det tegn til en svak nedgang i antall arbeider av topp internasjonal kvalitet.

Matematikk er viktig for så å si alle andre vitenskaper, men også for høyteknologisk industri, ingeniørfag og finans. Oversikter tyder på at Norge underinvesterer i høyteknologisk og industriell forskning, og det medfører at norske miljøer ikke har deltatt på tilsvarende måte som andre land innenfor utviklingen av industriell matematikk.

Høy publiseringsrate

I forbindelse med evalueringen ble det også utarbeidet en publiserings- og siteringsanalyse som viser at norske matematikere har en høy publiseringsrate og er på topp internasjonalt når det gjelder sitering av vitenskapelige arbeider.

Komiteen påpeker videre at forskningsmiljøene har et alvorlig problem med rekruttering til de stillinger som blir ledig ettersom mange matematikere går av med pensjon i de nærmeste årene. Det er ikke nok yngre matematikere til å fylle de stillingene som blir ledige.

Kvinner er sterkt underrepresentert innenfor matematiske fag – utgjør bare elleve prosent av alle stillinger. Det er bekymringsfullt at kvinneandelen blant yngre matematikere ikke er økende.

Komiteen påpeker ellers at det er et godt samarbeid mellom norske universiteter og forskningsgrupper innenfor matematiske fag, men at internasjonal mobilitet er for svak.

Oppfølging

Evalueringen ble diskutert med miljøene og Forskningsrådet inviterte de evaluerte universitetene til å komme med innspill til hvordan utfordringer på nasjonalt og lokalt nivå kan følges opp. I desember 2012 ble det nedsatt et utvalg som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til oppfølgingsplan. Utvalget besto av:

 • Professor Ragnar Winther, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo (leder)
 • Professor Ingrid Kristine Glad, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Professor Kristian Seip, Institutt for matematiske fag, NTNU
 • Professor Elena Celledoni, Institutt for matematiske fag, NTNU
 • Professor Fred Gottliebsen, Institutt for matematikk og statistikk, Universitetet i Tromsø
 • Professor Bjørn Ian Dundas, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Et utkast til oppfølgingsplan ble levert Forskningsrådet i mai 2013. Oppfølgingsplanen gir utførlig beskrivelse av situasjonen og hvilke utfordringer man står overfor innenfor norsk matematisk forskning. Forslag til tiltak er beskrevet i tre forskjellige scenarier:

 1. Tiltak som institusjonene/forskningsgruppene selv kan gjennomføre og som ikke vil kreve ekstra bevilgninger fra Forskningsrådet. Disse tiltakene adresserer hovedsakelig utfordringer relatert til rekruttering, karriereutvikling, nasjonal/internasjonal mobilitet, nasjonalt samarbeid og kjønnsbalanse.
 2. Bygger på foregående (1), men omfatter i tillegg et forslag om institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP).
 3. Bygger på foregående (2), men omfatter i tillegg forslag om et nytt anvendelsesorientert forskningsprogram.

Tildeling til syv institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP)

Oppfølgingsplanen etter matematikkevalueringen ble behandlet av Divisjonsstyret i møte en 23. oktober 2013. I samme møte ble det vedtatt at planen skulle følges opp med en utlysning av midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter i henhold til de anbefalinger som er gitt i oppfølgingsplanen. Til denne utlysningen ble det satt av inntil 26 millioner kroner. Det ble også bestemt å gi bidrag til en forskerskole i bioinformatikk som ledd i å følge opp grenseflater mellom evalueringene i matematikk, IKT og biologi, medisin og helsefag

Midler til ISP-MATEMATIKK ble lyst ut med søknadsfrist 9. april 2014, og var begrenset til de institusjonene som var omfattet av matematikkevalueringen. Det var en forutsetning at tiltakene det kunne søkes støtte til er godt forankret i institusjonenes egne planer for faglig og strategisk utvikling; herunder også institusjonenes egne planer/arbeid for oppfølging av evalueringen.

Oppfordring til samarbeid

Fagmiljøene ble oppfordret til å samarbeide om søknader bl.a. for å fremme nasjonalt og tverrfaglig samarbeid, samt etablering/videreutbygging av nasjonale forskernettverk. Hver institusjon kunne maksimalt sende inn to søknader, men hver søknad kunne inneholde flere separate arbeidspakker og forskjellige typer tiltak, og det var en forutsetning at miljøene selv måtte bidra med egne ressurser til gjennomføring av prosjektene.

Innen søknadsfristen kom det inn totalt ni søknader, med et samlet søknadsbeløp på 52,9 millioner kroner, mens totalbudsjettet for alle søknadene var på 105 millioner kroner. Administrasjonen oppnevnte et fagpanel bestående av fire av de åtte medlemmene av den opprinnelige evalueringskomiteen:

 • Professor Ulrike Tillmann, University of Oxford (UK)
 • Professor Bjørn Engquist, University of Texas at Austin (US)
 • Professor Holger Rootzén, Chalmers University of Technology (SE)
 • Professor Joachim Cuntz, University of Münster (DE)

Fagpanelet ble gitt i oppdrag å utarbeide en samlet innstilling når det gjelder hvilke prosjekter – og deler/arbeidspakker av prosjekter – som bør finansieres. Panelmøtet ble avholdt i Forskningsrådet 17. juni 2014.

Divisjonsstyret for vitenskap tildelte den 3. september 2014 midler til følgende syv prosjekter:

 

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Institusjon/bedrift

239015

Special geometries

 Universitetet i Oslo

239019

Finance, insurance, energy, weather and stochastics

 Universitetet i Oslo

239024

Networks for the Norwegian mathematics community

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet - NTNU

239028

Recruitment, quality and balance

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet - NTNU

239033

Norwegian research networks in mathematical models in geophysical flows, image and signal processing, topology and geometry

Universitetet i Bergen

239048

Institution based strategic project – mathematics and statistics at UiT The Arctic University of Norway

UiT Norges arktiske universitet

239070

Mathematical research at Norwegian University of Life Sciences

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Publisert:
10.02.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016