Gå direkte til innhold
 

Evaluering av de teknisk-industrielle instituttene

14 teknisk-industrielle institutter er i 2015 blitt evaluerte av et internasjonalt ekspertutvalg. Dette er et ledd i Forskningsrådets plan om å evaluere alle norske forskningsinstitutter innenfor de fire fordelingsarenaene for statlig basisfinansiering.

Forskningsrådets instituttevalueringer har tre hovedformål. For det første skal evalueringene være et verktøy for instituttenes arbeid med sin egen strategiske utvikling. Videre skal de gi et kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets og departementenes arbeid for en målrettet og effektiv instituttpolitikk. Evalueringene skal også gi et grunnlag for å vurdere hvordan Forskningsrådets virkemidler fungerer.

Ekspertutvalg

Evalueringen er gjennomført av et internasjonalt evalueringsutvalg på syv eksperter med godt kjennskap til teknisk-industriell forskning og instituttsektoren i Norge og utlandet. Utvalget har også representanter for brukere og personer med erfaring fra  evalueringsarbeid.

Evalueringsutvalget bestod av:

 • Anne-Christine Ritschkoff, Executive Vice President, Strategic Research, VTT, Finland. Leder for utvalget
 • Jan-Eric Sundgren, Senior adviser to the CEO, Volvo Group, Sverige
 • Axel Makurat, Team Leader Rock and Fluid Science, Shell, Nederland
 • Freek Heidekamp, Corporate Staff Department TNO Strategy, Nederland
 • Jon Gibbins, Professor, University of Edinburgh, Storbritannia
 • Bjarne Foss, professor, NTNU, Norge
 • Anne Jorun Aas, daglig leder, Sigla AS, Norge

Hvilke institutter var med i evalueringen?

Evalueringen omfattet de instituttene som mottar statlig basisfinansiering gjennom Forskningsrådet (14 insitutter):

Evalueringsrapportene

Evalueringen består av en hovedrapport fra det internasjonale ekspertpanelet, i tillegg til fire underlagsrapporter (du kan laste de ned i høyremargen):

 • en brukerundersøkelse gjennomført blant brukerne og instituttenes samarbeidspartnere, blant annet for å måle kvalitet og relevans, samarbeidsevne og brukertilfredshet,
 • en effekt-analyse som måler instituttenes bidrag til verdiskaping i norsk økonomi gjennom virksomheten sin og de produktene og tjenestene som måtte komme ut fra dette,
 • en faktarapport som viser instituttenes aktiviteter med tall for blant annet inntektskilder, økonomiske resultater, personell og uttelling i søknader til Forskningsrådet og EU, og
 • en bibliometrianalyse som måler den vitenskapelige produksjonen i instituttene i form av hvor mange artikler som blir skrevet, og i hvor stor grad de blir sitert, i tillegg til hvordan forskerne samarbeider på tvers av institusjoner og landegrenser.

Referansegruppe

For å sikre at evalueringen er solid forankret hos sentrale brukergrupper, myndigheter og instituttsektoren selv, ble det nedsatt en referansegruppe. Denne gruppa fulgte evalueringen fortløpende og svarte på spørsmål fra utvalget, kom med innspill underveis og skal bidra til at resultatene fra evalueringen kan anvendes i utformingen av instituttpolitikken framover.

Referansegruppa:

 • Christen Krogh (leder), avdelingsdirektør for instituttpolitikk, Forskningsrådet
 • Hilde Erlandsen, avdelingsdirektør for teknologier og næringer, Forskningsrådet
 • Katrine Vinnes, fagsjef, Norsk Industri
 • Mona Skaret, direktør, Innovasjon Norge
 • Stine Hammer, avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Gøril Kristiansen, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet
 • Ernst H. Kristiansen, styremedlem, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

(Foto: Shutterstock)

Publisert:
07.10.2014
Sist oppdatert:
17.08.2017