Gå direkte til innhold
 

Evaluering av de regionale forskningsinstituttene

De regionale forskningsinstituttene ble evaluert i 2012. Evalueringen viser at flere av de regionale forskningsinstituttene er for små, og inneholder en anbefaling om at de fusjonerer med høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner for å få mer robuste organisatoriske rammer og styrke den faglige kvaliteten.

Evalueringen er gjennomført av et utvalg nedsatt av Norges forskningsråd. Den omfatter de tolv regionale forskningsinstituttene Agderforskning, IRIS Samfunns- og næringsutvikling, Møreforsking, Nordlandsforskning, Norut Alta, Norut Tromsø Samfunn, Telemarksforsking, Telemarksforsking Notodden, Trøndelag Forskning og utvikling, Vestlandsforsking, Østfoldforskning, Østlandsforskning.

Et viktig mål med evalueringen var å se på instituttenes rolle som kunnskapsleverandører i kjølvannet av de store endringene i forskningssystemet de siste årene.

Formålet med evalueringen var å:

• Styrke kunnskapsgrunnlaget for instituttenes egne strategiske utvikling og utvikle en målrettet og effektiv instituttpolitikk
• Drøfte de regionale instituttenes rolle som leverandører av kunnskap av høy kvalitet og relevans
• Vurdere instituttenes samarbeid med ulike nasjonale og regionale institusjoner og aktører
• Vurdere hvordan instituttene håndterer sin rolle i nasjonal og regional kontekst
• Vurdere hvordan instituttene konkurrerer i oppdragsmarkedet
• Vurdere samarbeid og arbeidsdeling (SAK) mellom instituttene og mellom instituttene og andre forskningsmiljøer
• Vurdere instituttenes internasjonale deltakelse
• Vurdere instituttenes organisasjonsform

Evalueringsrapporten inneholder en rekke konkrete forslag til endringer som kan styrke kvaliteten på forskningen ved instituttene. Hovedfunnene er oppsummert i en egen nyhet om evalueringen.

Evalueringskomiteen har bestått av:

• Jørn Rangnes, Regionalavdelingen Vestfold fylkeskommune
• Berit Sundby Avset, SINTEF IKT
• Britt Engan Dale, NTNU, Geografisk institutt
• Hanne Foss Hansen Københavns Universitet, Institut for Statskundskab
• Per Hetland, InterMedia, Universitetet i Oslo
• Erik Westholm, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 

Publisert:
22.11.2011