Gå direkte til innhold
 

Evaluering av forskningen i pedagogikk (2004)

Evalueringen av forskningen i pedagogikk startet tidlig i 2003 og ble avsluttet på nyåret 2004. Formålet var at evalueringen skulle gi et mest mulig dekkende bilde av den forskningen som foregikk og påpeke sterke og svake sider - og behov for forsterket innsats der det syntes nødvendig.

Professor Lise Vislie utarbeidet et bakgrunnsnotat for evalueringen, som ga en framstilling av utviklingen av faget i Norge, institusjonelt og faglig.

Hovedkonklusjonene i evalueringen er at pedagogikkforskningen i Norge er for spredt og bør konsentreres og at det legges for stor vekt på nytteaspektet, noe som kan føre til at vitenskapelig kvalitet og metodeutviklig kommer i skyggen. Evalueringsutvalget anbefalte etablering av sterke forskergrupper og styrking av forskningsledelsen og påpekte behovet for mer midler til langsiktig grunnforskning.

Oppfølging

Evalueringen ble fulgt opp med et høringsmøte som Forskningsrådet arrangerte i november 2004. Deltakerne var de evaluerte institusjonene og enkelte andre miljøer og institusjoner. Etter oppfordring fra deltakerne nedsatte Forskningsrådet et oppfølgingsutvalg som leverte dokumentet En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning i februar 2006. Dokumentet ble godkjent av Forskningsrådet i mars samme år.

Oppfølgingsutvalget støttet evalueringskomiteens hovedkonklusjon om at pedagogikkforskningen kan ha beveget seg for langt i en nytteorientert, norskspråklig og brukerstyrt retning. Utvalget anbefalte
- overfor miljøene:
   - å styrke forskningsledelse og -organisering
   - å etablere nasjonale og nordiske møteplasser for pedagogikkforskere
- overfor departementet og Forskningsrådet:
  - å avsette midler til gjennomføring av en rekrutteringsplan for pedagogikk-    forskning med øremerkete, strategiske doktor- og post dok.-stipend 
  - å avsette midler til etablering av forskerskoler ved universitetene
  - å vurdere å opprette et utdanningsvitenskapelig råd i Forskningsrådet
  - å styrke finansieringen av pedagogikkforskning gjennom   institusjonsfor-    ankrete strategiske midler, frie midler og/eller  programmer uten sterke  føringer 

Forskningsrådet har fulgt opp anbefalingene ved å utlyse midler til institusjonsforankrete strategiske prosjekter i pedagogikk.

Skrevet av:
Kari Morthensen
Publisert:
22.08.2007
Sist oppdatert:
25.01.2017