Gå direkte til innhold
 

Evaluering av SFF-ordningen

På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU Step evaluert den norske ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF). Ordningen har vært vellykket og har gitt varige, positive effekter, viser rapporten.

Det er selve SFF-ordningen som er lagt under lupen. Evalueringen har først og fremst analysert senterordningens merverdi og vurdert hvordan finansieringen fungerer. Selve forskingen er ikke vurdert, og den vitenskapelige effekten av senterne er derfor ikke tema i denne evalueringen.

Vellykket finansielt grep

SFF-ordningen har vært en suksess, og har gitt de utvalgte forskningsmiljøene mulighet til å bygge opp sterke forskningsmiljøer og rekruttere høyt kvalifiserte forskere. Ordningen skaper merverdi for sentrene og institusjonene de tilhører både i form av økt finansiering og flere forskerressurser. Sentrene gjør det også godt internasjonalt, blant annet fordi de har anledning til å finansiere internasjonale prosjekter, kan ansette seniorforskere fra andre land i bistillinger, hente inn gjesteforskere og har romsligere reisebudsjetter til egne forskere

Strukturerende virkning

Rapporten konkluderer også med at SFFene har bidratt til en mer bevisst prioritering og organisering av forskingen ved institusjonene. Ordningen har også brakt med seg et sterkere fokus på forskningsledelse, som ses på som positivt.

Evalueringen ble gjennomført i 2010. Datagrunnlaget for evalueringen stammer fra intervjuer, spørreskjema til de 21 nåværende SFFene og 18 SFF-finalister fra søknadsrunden i 2006, samt diverse bakgrunnsdokumentasjon og nasjonal statistikk.

Resultater fra evalueringen tas hensyn til i prinsippene for SFF-utlysningen i 2011.

Publisert:
10.12.2010