Gå direkte til innhold
 

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Den omfattende Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år og ble avsluttet i 2008. Norges forskningsråd har hatt ansvaret for en fortløpende, forskningsbasert evaluering av Opptrappingsplanen siden 2001.

Til sammen 20 prosjekter har inngått i evalueringen. Hvert prosjekt resulterte i flere delrapporter, samt sluttrapport. Disse prosjektene, som favner et bredt spekter av temaer, har resultert i ca 70 delrapporter, som er blitt overlevert Helsedirektoratet fortløpende. For oversikt over delrapportene, se prosjektoversikten  nedenfor.

Justert underveis

Hovedhensikten med evalueringen var å analysere virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen, for å kunne justere bruken av virkemidlene underveis, samt å analysere hva utbygging av tilbud har betydd for livskvalitet, tilgjengelighet mm. for brukerne.

- Den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan virkemidlene slo ut i praksis, gjorde det mulig å justere virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen underveis, sier leder for styringsgruppen, professor Svein Friis.

Tallmessige mål er nådd

De kvantitative målene i Opptrappingsplanen er langt på vei nådd, med økt kapasitet på det psykiske helsetilbudet, flere omsorgsboliger i kommunene og flere helsetjenesteårsverk. Å øremerke midlene til å bygge ut de psykiske helsetjenestene har ifølge evalueringen vært en suksess som har bidratt til at så mange av målene i den ambisiøse Opptrappingsplanen for psykisk helse er nådd. Flere barn og unge får tilbud om psykiske helsetjenester, men det er store regionale forskjeller. Samarbeidet mellom fastlegen og kommunenes ansatte på den ene siden og spesialisthelsetjenesten på den andre siden, er fortsatt ikke godt og fleksibelt nok, heter det i rapporten.

Sluttrapporten ble overlevert helseminister Bjarne Håkon Hanssen på en avslutningskonferanse i Oslo den 17. juni.

Styringsgruppe

Styringsgruppen for evalueringen har gjennom hele perioden bestått av:

  • Professor Svein Friis, Ullevål, leder
  • Professor Odd E. Havik, UiB
  • Forsker Sonja Heyerdahl, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
  • Adm. overlæge Helle Charlotte Knudsen, Grønland
  • Professor Torbjørn Åge Moum, UiO
  • Docent Claes Göran Stefansson, Socialstyrelsen, Stockholm
  • Ass. direktør Randi Søgnen, NIFU STEP

Prosjektoversikt

1. Bidrar utbygging av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet?

2. Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

3. Evaluering av organisatoriske effekter av kommunenes arbeid med opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid

4. Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri.

5. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

6. Bidrar Opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

7. Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

8. Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av Opptrappingsplanens fokus på brukere

9. Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt

10. Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsearbeid

11. Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

12. Kompetanseutvikling og kompetanseheving - Opptrappingsplanens bidrag til styrking av kompetansen i det psykiske helsearbeidet

13.  Arbeid og kompetanseutvikling blant nyutdannede med helse- og sosialfagutdanning

14. Brukermedvirkning: Idealer og realiteter i lys av et bottom-up perspektiv

15. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer

16. Kommunehelsetjenestens tiltak overfor voksne med psykiske lidelser

17. Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer

18. Opptrappingsplanens betydning for psykisk sykes levekår

19. Prosjekt om forskning

20. Supplerende SAMDATA-analyser

Rapporter fra evalueringen

Hvert prosjekt har resultert i flere delrapporter, som er listet her. Rapportene er ikke tilgjengelig fra Forskningsrådet, men kan bestilles eller lastes ned hos institusjonene som har gjennomført forskningen.


1. Bidrar utbygging av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet? 146326/V50 Gråwe
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

1.1 Ruud T, Reas D, august 2003: "Distriktspsykiatriske sentre, tjenestetilbud og brukertilfredshet: Status og variasjon 2002" SINTEF rapport STF78 A035008.

1.2 Ruud T, Lidal E, Røhme K, Sitter M, Hagen H, juni 2004: "Distriktspsykiatriske sentre i Norge 2003" SINTEF rapport STF78 A045008.

1.3 Ruud T, Gråwe R, Lilleng S, Bjørngaard J H, revidert mai 2006 "Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distriktspsykiatriske sentre fra 2003 til 2005. SINTEF rapport STF78 A055028.

1.4 Ruud T, sept.2006: "Kommunenes vurdering av distriktspsykiatriske tilbud"
SINTEF rapport A259.

1.5 Ruud T, mars 2007: "Arbeidsdeling og samarbeid mellom DPS og sykehus"
SINTEF rapport A1203.

1.6 Gråwe R W, Hatling T, Ruud T, april 2008: "Bidrar utbyggingen av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet? Resultater fra undersøkelser gjennomført i 2002, 2005 og 2007". SINTEF rapport A6169. Revidert september 2008. Sluttrapport.

 

2. Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt? 146327/V50 Kalseth
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

2.1 Kalseth J, juni 2003: "Psykisk helsearbeid i kommunene - variasjoner i tiltak og tjenester". SINTEF rapport STF78 A035006.

2.2 Kalseth J, Martinussen P E, november 2003: "Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene". SINTEF rapport STF78 A035011.

2.3 Ose S O, Kalseth J, desember 2004: "Opptrappingsplan for psykisk helse: Hva forklarer variasjonene i kommunale brukerrater og dekningsgrader?" SINTEF rapport STF78 A045027.

2.4 Ose S O, Kalseth J, desember 2004: "Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene". SINTEF rapport STF78 A045028.

2.5 Kalseth J, april 2005: "Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt? Sammendragsrapport fra første fase i prosjektet".  SINTEF rapport STF78 A055012.

2.6 Kalseth J, desember 2005 (kom i mars 2006): "Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i 2005".  SINTEF rapport STF78 A055034.

2.7 Kalseth J, mai 2006: "Psykisk helsearbeid i kommunene - tiltak og tjenester 2004/2005". SINTEF rapport A182.

2.8 Ose S O, Pettersen I, Kalseth J, desember 2006 (april 2007): "Opptrappingsplanen for psykisk helse: Utvikling i kommunale brukerrater og dekningsgrader fra 2001-2004". SINTEF rapport   

2.9 Kalseth J, Eikemo T A, oktober 2008: Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse Resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i 2008. SINTEF rapport A8276

2.10 Kalseth J, Pettersen I, Kalseth B, desember 2008: Psykisk helse i kommunene tiltak og tjenester. Status 2007/2008 og utvikling i Opptrappingsplanperioden. SINTEF rapport A8823. Sluttrapport.

 

3. Evaluering av Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.146341/V50 Myrvold
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

3.1 Myrvold T, mai 2004: "Tilbudet til mennesker med psykiske problemer. Kommunenes arbeid med integrering og koordinering". NIBR-rapport 2004:12.

3.2 Myrvold T, Helgesen M (2005): "Psykisk helsearbeid. En studie av organisering og samarbeid i syv kommuner". NIBR-notat 2005:108

3.3 Myrvold T, synteserapport 2005: "Kommunenes iverksetting av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Foreløpige resultater fra tre forskningsprosjekter". NIBR-notat 2005:113

3.4 Myrvold T, juli 2006: "Kommunalt psykisk helsearbeid. Utviklingstrekk 2002-2005". NIBR-rapport 2006:11.

3.5 Myrvold T M, Helgesen M K, februar 2009: Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering, samarbeid og samordning. NIBR-rapport 2009:4. Sluttrapport.

 

4. Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri.
146329/V50 Hatling
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

4.1 Hatling T, Ådnanes M , Bjørngaard J H, nov. 2002: "Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001". SINTEF rapport STF78 A025017.

4.2 Bjørngaard J H, Hatling T, januar 2003: "Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002". SINTEF rapport STF78 A035004.

4.3 Pedersen P B, Hatling T, Bjørngaard J H, mars 2004: "Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002". SINTEF rapport STF78 A045003.

4.4 Pedersen P B, Hatling T, Bjørngaard J H, desember 2004: "Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001 og 2003". SINTEF rapport STF78 A045029.

4.5 Bjørngaard J H, Hatling T, januar 2005: "Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001 - 2003". SINTEF rapport STF78 A055001.

4.6 Hatling T, synteserapport "Tvang i psykisk helsevern" november 2005, revidert mars 2006.

4.7 Pedersen P B, Hatling T, Røhme K, mars 2007: "Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003 og 2005. Hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller?" SINTEF rapport A686.

4.8 Bremnes R, Hatling T, Bjørngaard J H, februar 2008: "Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001 -2006. SINTEF rapport A4319. Sluttrapport del 1.

4.9 Bremnes R, Hatling T, Bjørngaard J H, november 2008: Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007. SINTEF rapport A8231. Sluttrapport del 2.

4.10 Bremnes R, Hatling T, Bjørngaard J H, november 2008: Bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnomsorg i 2007. Bruk av legemidler uten samtykke utenfor institusjon i 2007. SINTEF rapport A8237. Sluttrapport del 3.

 

5. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene.  146330/V50 Wessel Andersson
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF  

5.1 Andersson H W, Hatling T, februar 2003: "Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene". SINTEF rapport STF78 A035005.

5.2  Andersson H W, Røhme K, Hatling T, januar 2005: "Tilgjengelighet av tjenester for
barn og unge - Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene. Delrapport 2". SINTEF rapport STF78 A055002.

5.3  Andersson H W, Kristofersen L, september 2006. Synteserapport:
"Opptrappingsplanens betydning for barn og unge - sammenstilling av funn fra fire forskningsprosjekter". SINTEF rapport A105.

5.4 Andersson H W, Steihaug S, januar 2008: "Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer: Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse". SINTEF rapport A4727. Sluttrapport.

 

6. Bidrar Opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester? 146346/V50 Kristofersen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

6.1 Kristofersen L, juni 2004: "Opptrappingsplanens betydning for barne- og ungdomspsykiatri og barnevern. En underveisrapportering for perioden 1999-2002". NIBR-notat 2004:112. 

6.2 Kristofersen L, september 2007: "Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern". NIBR-rapport 2007:13. Sluttrapport.


7. Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser 146342/V50 Myrvold
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

7.1 Sverdrup S, Bratt C, februar 2003: "Kunnskap og åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser". NIBR-rapport 2003:5.

7.2 Myrvold T, august 2008: "Psykisk helse og psykisk sykdom. Innbyggernes kunnskap og holdninger" NIBR-rapport 2008:16. Sluttrapport.

 

8. Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av Opptrappingsplanens fokus på brukere.146343/V50 Helgesen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

8.1 Helgesen M, oktober 2003: "Brukerinvolvering i psykisk helsearbeid i kommunene". NIBR-notat 2003:117.

8.2 Helgesen M, desember 2004: "Brukerinvolvering i psykisk helsearbeid i kommunene". NIBR-notat 2004:136.

8.3 Helgesen M, juli 2006: "ORGANISERING - for samarbeid og samordning?" NIBR-notat 2006:129.

8.4 Helgesen M, mars 2007: "Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe. Om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene". NIBR-rapport 2006:21. Sluttrapport.

 

9. Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt. 146332/V50 Flermoen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos Telemarksforsking-Bø

9.1 Bergsgard N A, Flermoen S, Haukelien H, mai 2003: "Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt. Evaluering av det lokale arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse". Delrapport fra fase I, Arbeidsrapport nr. 10, 2003.

9.2 Flermoen S, desember 2003: "Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - arbeids- og fritidstiltak. Situasjonsbeskrivelse høsten 2003". TF-notat nr. 2/2003.

9.3 Flermoen S, januar 2005: "Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - arbeids- og fritidstiltak. Situasjonsbeskrivelse høsten 2004". TF-notat nr. 1/2005.

9.4 Flermoen S, september 2006: "Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser.
Evaluering av det lokale arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse". Rapport nr 234. Sluttrapport.

 

10. Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsearbeid  156299/V50 Ådnanes


11. Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern? 152380/V50 Ådnanes
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

10/11.1 Ådnanes M, Sitter M, januar 2004:  Delrapport 1 . "Utdanning og rekruttering til psykisk helsearbeid - status i spesialisthelsetjenesten og i kommunene i 2002". SINTEF-rapport STF78 A045001.

10/11.2 Ådnanes M, Helgesen M, Arnesen C Å, desember 2005, synteserapport: "Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid".

10/11.3 Ådnanes M, Sitter M, januar 2007: "Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunenen i perioden 1998-2005. Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008?" SINTEF rapport A851. Sluttrapport.

 

12. Kompetanseutvikling og kompetanseheving - Opptrappingsplanens bidrag til styrking av kompetansen i det psykiske helsearbeidet.152381/V50 Helgesen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

12.1 Ludvigsen K, Helgesen M, desember 2004: "Kompetanse i det psykiske helsearbeidet. Videreutdanning i høgskoler og SEPREP tverrfaglig utdanning", NIBR-notat 2004:135.

12.2 Helgesen M, Feiring M, Ramsdal H, oktober 2005: "Kompetanseutvikling i kommunene. Rekruttering og opplæring i psykisk helsearbeid", NIBR-notat 2005:10.

12.3 Helgesen M, mars 2007: "Kommunenes kompetanse om psykisk helsearbeid", NIBR-notat 2006:135. Sluttrapport.

 

13.  Arbeid og kompetanseutvikling blant nyutdannede med helse- og sosialfagutdanning. 152417/V50 Arnesen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos NIFU STEP

13.1 Arnesen C Å, februar 2005: "Nyutdannedes arbeid innenfor psykisk helsevern" Arbeidsnotat 4/2005.

13.2 Arnesen C Å, mars 2007: "Arbeid og videreutdanning innenfor psykisk helsevern blant nyutdannede". Rapport 11/2007. Sluttrapport.

 

14. Brukermedvirkning: Idealer og realiteter i lys av et bottom-up perspektiv.
161804/V50 Sverdrup
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

14.1 Sverdrup S, Kristofersen L, Myrvold T, september 2005: "Brukermedvirkning og psykisk helse", NIBR-rapport 2005:6.

14.2 Sverdrup S, Myrvold T, Kristofersen L, mars 2007: "Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter", NIBR-rapport 2007:2. Sluttrapport.

14.3 Sverdrup S, april 2007, Diakonhjemmets Høgskole: Syntese om brukermedvirkning.

 

15. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer. 161805/V50 Wessel Andersson
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

15.1 Sitter M, Andersson H W, februar 2005: "Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker" SINTEF rapport STF78 A055005.

15.2 Sitter M, april 2008: "Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker 2004-2007. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse". SINTEF rapport A5204. Sluttrapport.

 

16. Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer. 173066/V50 Wessel Andersson
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

16.1 Andersson H W, juni 2006: "Fastlegen som aktør i tiltak for personer med psykiske problemer. Sammenstilling av funn i fire forskningsprosjekter", SINTEF Helse-rapport A205.

16.2 Andersson H W, juli 2006: "Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer", SINTEF rapport A199. Sluttrapport.

 

17. Kommunehelsetjenestens tiltak overfor voksne med psykiske lidelser. 173101/V50 Ådnanes
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF

17.1 Ådnanes M, Bjørngaard J H, juli 2006: "Fastlegen og det psykiske helsearbeidets
tiltak for voksne med psykiske lidelser". SINTEF Helse-rapport A230. Sluttrapport.

 

18. Opptrappingsplanens betydning for psykisk sykes levekår.183065/V50 Myrvold
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:NIBR

18.1 Myrvold T M, Berglund F, april 2008: "Levekår blant psykisk syke. Analyse av Helse- og levekårsundersøkelsene 1998, 2002, 2005". Kommentarutgave NOTAT 2008:108 april 2008. Revideres p.t.

18.2 Myrvold T M, Berglund F, Helgesen M K, februar 2009: Psykisk sykes levekår. NIBR-rapport 2008:32. Sluttrapport

 

19. Prosjekt om forskning. 188240/V50  Brofoss

19.1  Wiig O, Aksnes D W, Brofoss K E, februar 2009: Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen. Forskningsressurser og vitenskapelig publisering. NIFU STEP rapport 8/2009.  Sluttrapporten kan lastes ned hosNIFU STEP.

 

20. SAMDATA-prosjektet, Pedersen
Rapportene kan bestilles eller lastes ned hos:SINTEF.

20.1 Pedersen P B, Lilleeng S E, Sitter M, april 2008: "Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten". Del I av sluttrapport. SINTEF rapport A6400.

20.2 Halsteinli, V, april 2008: Produktivitetsutvikling i BUP poliklinikker 1998-2006: Betydningen av endret pasientsammensetning. Del II av sluttrapport. SINTEF rapport A6587.

20.3 Pedersen P B, Bjerkan A M, august 2008: "Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten". Del III sluttrapport. SINTEF rapport A7588.

 

Publisert:
05.09.2008
Sist oppdatert:
12.08.2015