Gå direkte til innhold
 

EUs Charter and Code

Forskning finansiert av Forskningsrådet skal foregå i tråd med prinsippene i EUs anbefaling "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Researchers" (Charter and Code).

Kortversjon av EUs anbefaling "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Researchers" (Charter and Code).

Charter and Code er et sett med generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder. Prinsippene ble etablert av EU i 2005.

Charter and Code skal bidra til å utvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA) og en kunnskapsbasert økonomi i Europa. Et godt forhold mellom forskerne og arbeidsgiverne/finansieringskildene legger grunnlaget for å skape kunnskap og teknologisk utvikling som kan deles og formidles. Prinsippene skal også ivareta forskernes muligheter for å utvikle sin karriere.

Charter and Code retter seg mot alle forskere uavhengig av hvor de er i karrieren, hvilket forskningsfelt og sektor de jobber innenfor og hvilket ansettelsesforhold de har. Det tas hensyn til at forskere fyller mange roller som ikke bare omfatter ren FoU-virksomhet, men også veiledning, mentorvirksomhet, ledelse og administrasjon.

Norsk lovverk dekker Charter and Code-prinsippene godt. Det viser nasjonale avviksanalyser utført av universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Likevel kan praksis forbedres. Forskningsinstitusjonene bør derfor hele tiden jobbe aktivt med prinsippene for å gi forskere attraktive arbeidsvilkår og muligheter for å utvikle sin karriere.

Til hjelp i dette arbeidet har EU Kommisjonen utviklet en fem-stegs prosedyre som den enkelte institusjon kan bruke for å implementere Charter and Code:

 1. Institusjonen gjør en internanalyse ved å sammenligne nasjonal lovgivning og egen praksis med Charter and Code-prinsippene
 2. På bakgrunn av internanalysen setter institusjonen opp en tiltaksplan. Analyse og tiltaksplan legges på institusjonens nettsider
 3. EU-kommisjonen gir "HR-Excellence in Research" logo ved å godkjenne institusjonens analyse og tiltaksplan
 4. Institusjonen gjør en egenevaluering to år etter at logo er mottatt
 5. Institusjonen får en ekstern evaluering fire år etter at logo er mottatt

Forskeren skal

 • Være bevisst sitt faglige ansvar, følge anerkjente etiske praksiser, ha arbeidsrutiner i tråd med nasjonal lovgivning og ikke kopiere forskning utført andre steder.
 • Være kjent med de overordnede strategiske målene for forskningsmiljøet og finansieringsordningene og innhente nødvendige godkjenninger før forskningen starter.
 • Gjøre seg kjent med alle nasjonale, sektorielle og institusjonell regelverk som regulerer opplærings- og arbeidsvilkår.
 • Følge prinsipper for god, åpen og effektiv økonomistyring.
 • Sikre at forskningsresultater blir kommunisert og utnyttet gjennom kunnskapsdeling, forskningsformidling eller kommersialisering.
 • Forskningsarbeidet skal også gjøres kjent for allmennheten.
 • Oppdatere og styrke sine ferdigheter og kompetanse regelmessig ut over formell opplæring, seminarer, konferanser og e-læring.
 • Særlig seniorforskere skal være seg sin sammensatte rolle som veileder, mentor, karriererådgiver, overordnet, prosjektkoordinator og forskningsformidler bevisst og bygge opp gode relasjoner til andre forskere på et tidligere stadium i karrieren.

Arbeidsgiveren og/eller finansieringskilden skal

 • Sikre et stimulerende forskningsmiljø med hensiktsmessig utstyr og fasiliteter og attraktive arbeidsvilkår med mulighet for å kombinere jobb og fritid.
 • Ikke diskriminere forskere på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal eller sosial opprinnelse, religion, seksuell legning, språk, funksjonshemming, politisk overbevisning eller sosiale og økonomiske forhold.
 • Tilstrebe stabile og langsiktige arbeidsforhold med rettferdige og attraktive lønnsvilkår, samt trygde- og pensjonsrettigheter.
 • Tilstrebe kjønnsbalanse på alle nivåer i personalet, samt i utvelgelses- og evalueringskomiteer.
 • Legge til rette for og anerkjenne verdien av mobilitet på tvers av fag, sektor og land.
 • Sikre forskere på alle nivåer kontinuerlig faglig utvikling gjennom strategier for å utvikle deres karriere , tilby karriererådgiving og tilgang til mentorer og veiledere, og sette i verk tiltak som kan forbedre forskeres kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet.
 • Betrakte undervisning som en verdifull del av et karriereløp innen forskning og sikre at undervisningsplikter blir tilstrekkelig lønnet og tatt hensyn til i karriereutvikling.
 • Sikre at forskere på alle stadier i karrieren høster fordelene dersom deres FoU-resultater blir brukt kommersielt.
 • Ha åpne, effektive og internasjonalt sammenlignbare rekrutteringsprosedyrer tilpasset stillingen som lyses ut.
 • Sikre at utvelgelseskomiteer er bredt sammensatt og påse at komiteen bruker ulike utvelgelsesmetoder.
 • Informere kandidatene om rekrutteringsprosessen og utvelgelseskriteriene, antall ledige stillinger og utsiktene til karriereutvikling før utvelgelsen foretas.
 • Sikre at forskeres akademiske og faglige kvalifikasjoner blir evaluert på en god måte, spesielt ved internasjonal og yrkesmessig mobilitet.
 • Sette kvalifikasjonskrav i tråd med stillingens innhold og ikke som en inntaksbarriere.
 • Ha klare retningslinjer for rekruttering og ansettelse av postdoktorer, inkludert formålet med og den maksimale varigheten av slike ansettelser.
Publisert:
14.11.2013
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no