Gå direkte til innhold
 

Åpen tilgang til forskningsdata

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre data. Åpen tilgang til forskningsdata bidrar til færre dupliseringer og unødvendig dobbeltarbeid og kan legge til rette for mer tverrfaglig forskning.

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser, til lavest mulig kostnad. Retningslinjene i policyen gjelder alle data i prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet – med noen unntak. 

Vi gjør oppmerksom på at policyen skal revideres i 2017 i tråd med kunnskapsgrunnlaget som Forskningsrådet har levert til KD. Se under.

Kunnskapsgrunnlag om tilgjengeliggjøring av forskningsdata (2017)

På oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) har Forskningsrådet i løpet av 2016 utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med tittelen Tilgjengeliggjøring av forskningsdata og data for forskning. Kunnskapsgrunnlaget skal benyttes i KDs videre arbeid med en strategi for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Du kan laste ned rapporten til høyre på siden.

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet på basis av eksisterende dokumenter og bred dialog med relevante aktører fra forskningssektoren. Rapporten gir en oversikt over datainfrastrukturer som hittil har fått finansiering fra Forskningsrådet og presenterer de viktigste nasjonale tjenestene for håndtering av forskningsdata og relevante forvaltningsdata. I tillegg drøftes finansieringsmodeller for datainfrastrukturer.

Kartleggingen viser at det finnes flere barrierer mot å få tilgang til data fra de infrastrukturene som eksisterer i dag eller er under etablering. Videre avdekker kartleggingen en del strukturelle, tekniske og økonomiske behov for å oppnå sikker lagring og bedre tilgang til forskningsdata og forvaltningsdata for forskning. På basis av kunnskapsgrunnlaget gir rapporten innspill til det videre arbeidet for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Publisert:
15.10.2014
Sist oppdatert:
20.01.2017