Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: arrangementsstøtte

I det følgende beskrives krav og føringer for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om arrangementsstøtte via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av arrangementsstøtte).

Formål

Bedre muligheter for norske forskningsinsorganisasjoner/bedrifter til å arrangere nasjonale eller internasjonale konferanser (workshop, seminar).

Støtte til foretak vil bli gitt i henhold til reglene om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Mer informasjon.

Kostnader som kan dekkes

Konferanseutgifter. Evt. spesifisering vil framgå av utlysningen.

Kan søkes av

Forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ), bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen
 • Det framgår av utlysningsteksten om spesielle krav til språk søknaden skal skrives på
 • Søknaden vil bli vurdert i forhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.

Krav til prosjektbeskrivelsen

 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse

B Andre vedlegg kan kreves, avhengig utlysningen.
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt.
 

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretattForskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.
 

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • internasjonalt samarbeid
 • nasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:
 

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
22.06.2018