Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: annen støtte

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Se utlysningen.

Kjennetegn

Søknadstypen skal tilrettelegge for støtte til søknader fra aktiviteter/ programmer i Forskningsrådet som benytter støtteordninger som ikke dekkes av de øvrige søknadstyper.

Støtte til foretak vil bli gitt i henhold til Gruppeunntakenes artikkel 25, eventuelt artikkel 22 eller 28 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Kostnader som kan dekkes

Se utlysningen.

Kan søkes av

Se utlysningen.

Krav til søknad

Se utlysningen.

Vurderingskriter for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vedlegg til søknadsskjemaet

Se utlysningen.

Vurderingskriterier for søknaden

Se utlysningen.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
03.10.2017