Skal det betales merverdiavgift i samarbeidsavtaler?

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på leveranser mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet.

Kjøp av tjenester

Det anses som avgiftspliktig omsetning dersom prosjektansvarlig kjøper forskningstjenester av en annen institusjon.

Finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere

Spørsmålet om merverdiavgift på rene finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere, er ikke endelig avklart. Skattedirektoratet har i en uttalelse til Forskningsrådet konkludert med at prosjektansvarlig må ta ansvar for at det beregnes merverdiavgift på finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere.

Forskningsrådet har bedt Finansdepartementet om å vurdere spørsmålet på nytt. Vårt argument er at et bidrag fra en bedriftspartner ikke kan måles direkte mot en gjenytelse, slik at det sentrale elementet i omsetningsbegrepet etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a mangler.

Videreformidling av bevilgningen fra Forskningsrådet

Finansdepartementet har uttalt at Forskningsrådets tilskudd til prosjektansvarlig ikke regnes som avgiftspliktig omsetning.

For prosjekter med samarbeidspartnere er det heller ikke avgiftsplikt på den delen av tilskuddet som videreformidles til samarbeidspartnerne. Finansdepartementets forutsetning er at prosjektansvarlig ”ikke alene har ansvaret for innhold, oppnådde resultater mv. i prosjektet, men at dette ansvaret påhviler samarbeidspartnerne i fellesskap”.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.