Prosjektendringer som følge av koronaviruset

I pågående prosjekter skal alle vesentlige endringer, som tidligere, meldes inn via Mitt nettsted som en prosjektendring. Tiltakene gjelder for 2020.

Koronarelatert forsinkelser og prosjektutsettelser

Dersom dere ser at det vil bli forsinkelser i prosjektet, ber vi om at dere sender endringsmelding når dere har tilstrekkelig god oversikt over hvilke endringer som vil være nødvendige og en revidert prosjektplan kan settes opp. Prosjekter som på grunn av koronasituasjonen har forsinkelser vil kunne få innvilget dette.

For pågående prosjekter kan vi godkjenne at prosjektet kan få forlengelse av prosjektperioden i inntil 6 mnd.  

Prosjekter med utenlandske samarbeidspartnere, kan søke om ytterligere utsettelse (til sammen 1 år) dersom aktivitetene knyttet til utenlandske samarbeidspartnere ikke kan la seg gjennomføre som planlagt. 

Sette prosjekter på vent

Dersom prosjektansvarlig ønsker å sette prosjektet på vent, godtar vi dette både for løpende og nye prosjekter. Begrunnelsen for en stopp må være relatert til koronasituasjonen. For nye prosjekter må prosjektstart være senest 1. oktober 2020.

For pågående prosjekter kan vi godkjenne at prosjektet settes på hold/utsettes i inntil 6 mnd.  

Dette gjelder ikke forskerprosjekt som har siste frist for prosjektstart 1. desember 2020.

Ikke gjennomførbart prosjekt

Dersom du ser at du ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt, på grunn av konsekvenser av koronasituasjonen, gjelder klausul om force majeure. Vi dekker faktiske kostnader frem til man ser at prosjektet ikke kan fortsette. Du må melde fra om dette gjennom Mitt nettsted så fort de er klar over situasjonen.

Økning eller forskyving av kostnader i prosjekter

Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen.

Det var et unntak for perioden fra mars da landet ble stengt ned. Forskningsrådet innførte, i samarbeid med UHR og i forståelse med FFA, tiltak for å forlenge og finansiere ansettelsesperioder for doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater. Arbeidsgiver gjorde en vurdering av den enkeltes behov og videreformidlet til Forskningsrådet.

I en begrenset tidsperiode kan vi endre fordelingen av kostnader over tid og mellom parter. Alle endringer som berører kostnader i prosjektet, fordeling av kostnader på prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må meldes inn via Mitt nettsted og vi vil vurdere det enkelte tilfelle.

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre de planlagte aktivitetene i prosjektet i inneværende år, oppfordrer vi dere til åutsette aktiviteter til senere år. Vi vil kunne flytte deler av bevilgningen for inneværende år over til 2021 eller senere år. Dette må det søkes om som en prosjektendringsmelding senest 31.12.2020.

Endring i egenfinansiering

Prosjekter der det er lagt inn egenfinansiering fra prosjektansvarlig forskningsorganisasjon (UH-sektor, institutter) kan fortsette selv om egenfinansieringen faller bort. Det må sendes inn melding via Mitt nettsted og vi vil vurdere i det enkelte tilfelle.

Endring i samarbeidspartnere

Prosjekter eller sentre som har fått finansiering av oss, vil ikke få redusert støtten fra Forskningsrådet i 2020 selv om samarbeidspartnere trekker seg eller reduserer innsatsen. Hvis situasjonen gir endring i prosjektets eller senterets samarbeidskonstellasjoner, vil fordelingen av støtten beregnes på nytt ut ifra den nye konstellasjonen.

Valutakurser

Til tross for svingende valutakurs vil fortsatt valutakurs ved innsending av revidert søknad gjelde for prosjektperioden.

Avlyste møter og aktiviteter i prosjektet

Må dere avlyse planlagte møter/seminarer/workshops eller har fått bevilget arrangements- eller nettverksstøtte der aktiviteten ikke lar seg gjennomføre, kan vi dekke påløpte og ikke-refunderbare kostnader. Hva som dekkes, vil bli vurdert fra sak til sak. For å få dekket kostnadene, må dere sende en faktura som beskrevet i kontrakten. Vi kan komme til å be om ytterligere dokumentasjon på at de påløpte kostnadene ikke dekkes av andre.

Arrangementer og møter i regi av Forskningsrådet

Har du blitt invitert til et møte eller større arrangement i regi av oss som er blitt avlyst, vil vi refundere reisekostnader vi opprinnelig ville dekket, dersom du kan dokumentere at reiseforsikring, flyselskap eller hotell ikke refunderer reisekostnadene dine.

Endringer i utenlandsopphold for stipendiater og forskere

Er det endringer i utenlandsopphold som skyldes koronasituasjonen?

Tiltak i forbindelse med koronapandemien

Endringer i gjesteforskeropphold

Forskningsrådet kan øke reisestøtten til de som søkte og fikk bevilgning før pandemien brøt ut om flyprisene har steget siden de søkte om midler, og der prosjektansvarlig ikke har mulighet til å dekke merkostnadene.
Det er prosjektansvarlig som har ansvaret for å kontakte Forskningsrådet og søke om mer reisestøtte.

Vi oppfordrer prosjektansvarlige til å ha dialogen via "Mitt nettsted" > Prosjekter /Rapporter >Prosjektendring.