Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen

Her finner du en oversikt over de tiltakene vi har satt i verk for å hjelpe søkere som har prosjekter eller skal starte opp prosjekter i 2020 til å håndtere mulige problemer som er oppstått på grunn av koronapandemien. Vi har stor forståelse for at mange av våre søkere i UH, institutter og næringsliv er i en vanskelig situasjon.

Vi ønsker å være så fleksible vi kan innenfor regelverket og har satt i verk en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Samtidig ønsker vi å opprettholde og helst øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen. På denne siden finner du en oversikt over de tiltakene og prinsipper som vil bli fulgt.

Informasjonen på denne siden vil bli løpende oppdatert. Siste oppdatering ble gjort 6. april.

Snarveier:

Søknadsfristen i mai flyttes

Vi utsetter søknadsfristen for alle utlysninger med to uker fra 6. mai til 20. mai kl 13.00. Utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (Fellesløftet) er utsatt til 2021.

Siden vår drift også er påvirket av situasjonen, har vi gjort noen grep for å begrense antallet søknader til årets frist.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist 20. mai 2020.

Prosjektledere for Forskerprosjekt-, Unge forskertalenter-, og Mobilitetprosjekter, som har fått tilslag på søknad sendt inn til aprilfristen 2019, kan ikke være prosjektledere på søknader til utlysningene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet til fristen 20. mai 2020. De kan være med på søknader, men altså ikke i rollen som prosjektleder.

Søknadsbehandling 2020

Vårt mål er at søknadsbehandlingen for 2020 skal være avsluttet før jul, slik at midlene kan settes i omløp så tidlig som mulig i 2021. Vi har som mål å opprettholde kvaliteten på søknadsbehandlingen. Alle søknadene vil bli vurdert mot de vurderingskriteriene som er gitt i utlysningene, og vi vil bruke eksperter til å gjøre disse vurderingene.

Tiltak for næringslivet

Forskningsrådet er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av inntjenings- eller kapitalbortfall.

  • Vi starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
  • Vi vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter der det er mulig.
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Les mer om tiltakene for næringslivet

Nye prosjekter og kontrakter

Vi håper prosjekter som fikk bevilgning i desember 2019 kan komme i gang så snart som mulig. Kontakt saksbehandler hos oss dersom koronasituasjonen gjør det vanskelig å ferdigstille revidert søknad eller å få fullført kontraktsforhandlingene. Vi ønsker å hjelpe dere med å komme raskt i gang.

Utbetaling av prosjektmidler

Alle pågående prosjekter som etter planen skal motta automatisk utbetaling i 1. tertial, vil få midlene utbetalt slik som avtalt.

Prosjekter som har kontraktsfestet at de skal fakturere oss for å få dekket (deler av) påløpte kostnader, kan fortsatt sende faktura for dokumenterte påløpte kostnader, og vil få midler utbetalt fortløpende.

Prosjektendringer i pågående prosjekter

Alle vesentlige endringer i prosjektene skal meldes inn via Mitt nettsted.

Fremskynde aktivitet

Dersom det er mulig å øke innsatsen i prosjektet i inneværende år, oppfordrer vi dere til å fremskynde aktiviteter i prosjektet. Meld dette inn som en prosjektendring. Vi vil kunne flytte deler av bevilgningen for kommende år over til 2020.

Forsinkelser

Prosjekter som på grunn av koronasituasjonen har forsinkelser vil kunne få innvilget dette. Dersom dere ser at vil bli forsinkelser i prosjektet, ber vi om at dere venter til mai/juni med å sende endringsmelding. Da vil dere forhåpentligvis ha bedre oversikt over hvilke endringer som vil være nødvendige og hvordan en revidert prosjektplan kan settes opp.

Ikke gjennomførbart prosjekt

Dersom prosjektansvarlig ser at de ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt, på grunn av konsekvenser av koronasituajonen, gjelder klausul om force majeure. Vi dekker faktiske kostnader frem til man ser at prosjektet ikke kan fortsette. Prosjektansvarlig må melde fra om dette gjennom Mitt nettsted så fort de er klar over situasjonen.

Sette prosjekter på vent

Dersom prosjektansvarlig ønsker å sette prosjektet på vent, godtar vi dette både for løpende og nye prosjekter. Begrunnelsen for en stopp må være relatert til koronasituasjonen. Prosjektoppstart må likevel skje senest 1. oktober 2020.

Økning eller forskyving av kostnader i prosjekter

Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen. I en begrenset tidsperiode kan vi endre fordelingen av kostnader over tid og mellom parter. Alle endringer som berører kostnader i prosjektet, fordeling av kostnader på prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må meldes inn via Mitt nettsted og vi vil vurdere det enkelte tilfelle.

Endring i egenfinansiering

Prosjekter der det er lagt inn egenfinansiering fra prosjektansvarlig forskningsorganisasjon kan fortsette selv om egenfinansieringen faller bort. Det må sendes inn melding via Mitt nettsted og vi vil vurdere i det enkelte tilfelle. Denne endringen gjelder for 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

Krav til kontantfinansiering fra næringslivet

Prosjekter der det er lagt inn egenfinansiering fra prosjektansvarlig forskningsorganisasjon kan fortsette selv om egenfinansieringen bortfaller. Det må sendes inn melding via Mitt nettsted og vi vil vurdere i det enkelte tilfelle. Endringen gjelder for 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

Endring i samarbeidspartnere

Prosjekter eller sentre som har fått finansiering av oss vil ikke få redusert støtten fra Forskningsrådet i 2020, selv om samarbeidspartnere trekker seg eller reduserer innsatsen. For 2021 vil vi gjøre en ny vurdering av prosjektet. Hvis situasjonen gir endring i prosjektets eller senterets samarbeidskonstellasjoner, vil fordelingen av støtten beregnes på nytt ut ifra den nye konstellasjonen.

Valutakurser

Til tross for svingende valutakurs vil fortsatt valutakurs ved innsending av revidert søknad gjelde for prosjektperioden. Når støtten er statsstøtte er det tildelingstidspunktet som gjelder som tidligere.

Avlyste møter og aktiviteter i prosjektet

Må dere avlyse planlagte møter/seminarer/workshops eller har fått bevilget arrangements- eller nettverksstøtte der aktiviteten ikke lar seg gjennomføre, kan vi dekke påløpte og ikke-refunderbare kostnader. Hva som dekkes, vil bli vurdert fra sak til sak. For å få dekket kostandene, må dere sende en faktura (som beskrevet i kontrakten). Vi kan komme til å be om ytterligere dokumentasjon på at de påløpte kostnadene ikke dekkes av andre.

Prosjekter med ph.d. og postdoc

Vi vil bidra til at stipendiater får fullført sin ph.d./postdoc. Så lenge institusjonen som står som arbeidsgiver er enig, kan stipendperioden utvides av koronarelaterte årsaker. Stipendiatperioden for postdoc kan utvides, men ikke slik at perioden overstiger fire år. 

Dersom stipendiaten blir permittert vil aktivitet og støtte kunne gjenopptas når permitteringsperioden er over. Dersom bedriften går konkurs vil vi kunne akseptere at gradsgivende institusjon overtar arbeidsgiveransvaret der kandidaten har kommet godt i gang med doktorgraden. Rettigheter til prosjektresultatene må være avklart mellom bedriften, kandidaten og gradsgivende institusjon.

Nærings-ph.d.

Blir stipendiaten permittert vil aktivitet og støtte kunne gjenopptas når permitteringsperioden er over. Dersom bedriften går konkurs vil vi kunne akseptere at gradsgivende institusjon overtar arbeidsgiveransvaret der kandidaten har kommet godt i gang med doktorgraden. Rettigheter til prosjektresultatene må være avklart mellom bedriften, kandidaten og gradsgivende institusjon.

Stipendiater og forskere som er på forsker-/utenlandsopphold eller har mobilitetsstipend

Stipendiater og forskere som må til sine hjemland eller må avbryte utenlandsoppholdet pga koronasituasjonen, må melde fra om dette via Mitt nettsted som en prosjektendringsmelding. De vil ikke miste støtten fra oss, men utbrukte midler vil sannsynligvis bli trukket tilbake.

Arrangementer og møter i regi av Forskningsrådet

Har du blitt invitert til et møte eller større arrangement i regi av oss som er blitt avlyst, vil vi refundere reisekostnader vi opprinnelig ville dekket, dersom du kan dokumentere at reiseforsikring, flyselskap eller hotell ikke refunderer reisekostnadene dine.

Forskningsrådets Brusselkontor

Kontoret i Brussel er stengt, men alle medarbeidere ved NorCor har hjemmekontor og kan nås via telefon og e-post.
Ta kontakt med lederen av vårt kontor i Brussel, Tor Ivar Eikaas via e-post

Horisont 2020-prosjekter

Hvis utbruddet av korona-viruset hindrer deg som prosjektpartner å oppfylle dine forpliktelser i henhold til Grant Agreement (MGA), eller til og med å utføre arbeid i prosjektet, må du umiddelbart ta kontakt med din prosjektkoordinator som i sin tur kontakter Project Officer (PO). EU-kommisjonen vil vurdere hvert enkelt tilfelle i henhold til bestemmelsen om force majeure i artikkel 51 H2020 MGA.

For eksempel, dersom planlagte møter, seminarer eller workshops blir avlyst, vil påløpte kostnader, som det også er budsjettert for i prosjektet, kunne bli dekket dersom de ikke dekkes av andre. Kommisjonen vil gjøre en vurdering av de enkelte tilfellene.

Utsatt søknadsfrist for de fleste av vårens Horisont 2020-utlysninger

EU utsetter søknadsfristene for de fleste utlysninger i perioden 17. mars og frem til 15. april. Dette gjelder ikke IMI og EIC-pilotutlysninger.

EIC-accelerator har utvidet sin søknadsfrist med 48 timer til 20. mars kl 17.00.

Spørsmål

Har du flere spørsmål om prosjektendringer som følge av koronasituasjonen, ta kontakt med oss! Du finner din kontaktperson hos oss i kontrakten eller på Mitt nettsted.