MAL Indikatorrapporten

Samlet FoU-innsats

I 2017 utgjorde Norges samlede utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 69,2 milliarder kroner. Dette gir en nominell vekst på 5,8 milliarder kroner fra 2016, tilsvarende en realvekst på over 7 prosent.[1] Over de siste ti årene var det kun i 2015 at veksten lå på et høyere nivå enn dette, da var den på nærmere 9 prosent. For tiårsperioden 2007–2017 var det en gjennomsnittlig årlig realvekst på 3 prosent. Av figur 1.1.1 fremgår det at i den siste tiårsperioden har FoU-utgiftene i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren hatt en langt sterkere vekst enn instituttsektoren og helseforetakene.

Som andel av total FoU har næringslivets FoU gått fra 46 prosent i 2007, ned til 43 prosent og opp til 46 prosent i 2017.  Instituttsektorens andel er redusert fra 23 til 20 prosent fra 2007 til 2017, mens universitets- og høgskolesektoren har økt fra 32 til nesten 34 prosent i samme periode. Helseforetakenes andel av total FoU har ligget omkring 6 prosent i hele perioden.

FIGUR 1

OECDS definisjon av FoU

Sterkest vekst i universitets- og høgskolesektoren i 2017

Justert for lønns- og prisstigningen var realveksten i FoU-utgiftene i 2017 høyest i universitets- og høgskolesektoren (10,7 prosent), fulgt av næringslivet (7,0 prosent) og instituttsektoren (2,7 prosent). Helseforetakene hadde en realvekst i FoU-utgiftene fra 2016 til 2017 på 2,4 prosent. Se faktaboksen for omtale av FoU-statistikkens sektorinndeling.

Totalt

36 788

69 176

100,0

100,0

3,0

Sektor/-institusjonstype

2007

2017

Andel av total FoU 2007 (%)

Andel av total FoU 2017 (%)

Gj.sn.lig årlig realvekst1 2007-2017 (%)

Næringslivet

16 755

31 990

45,5

46,2

3,2

UoH-sektoren

11 723

23 322

31,9

33,7

3,6

herav univ.sykehus

1 926

3 455

5,2

5,0

 

Instituttsektoren

8 310

13 864

22,6

20,0

1,8

herav øvrige sykehus

251

922

0,7

1,3

 

 

 

 

[1] Det er her lagt til grunn indekser på 1,4 prosent for næringslivet og 2,1 prosent for øvrige sektorer.