Indikatorrapporten

Bevilgninger og virkemidler

Norske myndigheter bevilger hvert år betydelig midler til forskning og utvikling og innovasjon. En stor del av FoU-bevilgningene fordeles direkte til universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Det er også betydelige midler som fordeles i åpen konkurranse gjennom ulike virkemiddelaktører. Dette kapitlet beskriver bevilgninger og virkemidler til innovasjon og næringsrettet FoU, samt effektene av disse. Omtalen er på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kapitlet beskriver først de nasjonale bevilgningene til innovasjon og næringsrettet FoU, både over statsbudsjettet og for de sentrale virkemiddelaktørene. Deretter omtales regionale fordelinger av virkemidlene og effektmålinger av innovasjonsvirkemidlene. Til sist belyser kapitlet Norges deltagelse i EUs forskningsprogrammer. Kapitlet bygger på data fra en rekke ulike kilder.

Bidragsytere kapittel 4