Indikatorrapporten

Bevilgninger og virkemidler

Statlige bevilgninger til forskning, utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon er helt sentralt for myndighetenes politikk på feltet. I dette kapitlet gir vi først et samlet overblikk over statlige bevilgninger til FoU over statsbudsjettet. Deretter ser vi nærmere på sentrale bevilgninger og ordninger for støtte til FoU og innovasjon under de tre virkemiddelaktørene Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Vi presenterer formål og karakteristika ved virkemidlene, hvordan støtten fordeler seg regionalt samt hvilke bedrifter som benytter seg av de ulike virkemidlene. Kapitlet presenterer som tidligere også data fra Møreforskings effektmåling av Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler. Til slutt viser vi tall for Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Næringsrettede støtteordninger. 2010–2019 Faste 2015-priser.

Kilde: Innovasjon Norge, Siva, Norges forskningsråd, SkatteFUNN

Bidragsytere kapittel 4