Indikatorrapporten

Regionale dimensjoner

Det er store regionale forskjeller i FoU- og innovasjonsaktiviteten. Det gjelder både for Norge og for landene i Europa. I Indikatorrapportens kapitler presenteres statistikker på regionalt og fylkesnivå. Under finner du en oversikt over de ulike stedene i Indikatorrapporten, der den regionale dimensjonen fremheves. 

Regional fordeling av FoU i et europeisk perspektiv

Det er stort fokus på internasjonale sammenligninger av FoU og innovasjon. I kapittel 2.2 brukes data fra Eurostat og Regional Innovation Scoreboard til å belyse regionale forskjeller i Europa. Tallene viser at Oslo og Akershus-regionen sammen med Trøndelag hevder seg på europeisk nivå på indikatorer for andel forskere av alle sysselsatte, og Trøndelag hevder seg når det gjelder FoU-investeringer som andel av verdiskaping. Les mer om forsker- og FoU-intensitet samt innovasjonsaktivitet i kapittel 2.2.

Regional fordeling av FoU i Norge

Regional fordeling og fordeling på fylkesnivå av FoU-utgifter totalt og per innbygger samt næringslivets andel av FoU-utgiftene i Norge presenteres i kapittel 1.6. Vi belyser regional fordeling av FoU-årsverk og FoU-personale i kapittel 3.1. I denne sammenheng trekker vi frem de viktigste FoU-utførende sektorene i hver region eller hvert fylke, ettersom dette påvirker nivået på FoU-aktiviteten i hvert område. Kapittel 3.1 viser for eksempel at FoU-årsverk i næringslivet er færre eller på nivå med FoU-årsverk i offentlig sektor (universitets- og høgskolesektoren, og instituttsektoren samt helseforetakene) med unntak av Oslofjord- regionen, hvor næringslivet står for nærmere 80 prosent av FoU-årsverkene.

Les mer i kapittel 1.6 og 3.1.

Regional fordeling av virkemidler

Fylkesvis fordeling av bevilgninger fra Norges forskningsråd og tilskudd fra Innovasjon Norge, Siva og SkatteFUNN presenteres i kapittel 4.2. Vi studerer endringene fra år til år for de ulike bevilgningene. Tallene viser blant annet at mens FoU-investeringer for Trøndelag utgjorde 16 prosent av Norges FoU i 2019, utgjorde FoU-bevilgninger fra Forskningsrådet rundt 26 prosent samme år.

Les mer i kapittel 4.2.

Grønn teknologi og omstilling målt via patentaktivitet

Utviklingen over tid i patentaktivitet knyttet til grønne teknologier gir en indikasjon på grønn omstilling. I kapittel 5.3 vises både antallet grønne patenter (som definert av OECD og EU) over en årrekke samt utvikling over tid på regionalt nivå. Tallene viser en betydelig økning i antall grønne patenter fra 2000 og frem til 2015, som er siste år for målingen. På starten av 2000-tallet var det ikke mer enn et par regioner som hadde over 100 nye, aktive, grønne patenter i året. I 2003 var det ingen regioner som hadde mer enn 100 slike patenter i året, mens det mot slutten av perioden var 5–6 regioner med mer enn 100 nye, aktive, grønne patenter i året, og de som hadde flest, hadde over 300 av denne typen patenter, i året.

Les mer i kapittel 5.3.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.