Indikatorrapporten

Regional fordeling av FoU i et europeisk perspektiv

Det er stort fokus på internasjonale sammenligninger av FoU, men i realiteten kan det være utfordrende å sammenligne land som størrelsesmessig er helt forskjellige. I mange tilfeller er FoU-statistikken brutt ned på regioner, noe som gir innsikt i forskjeller og likheter mellom mer sammenlignbare enheter. I dette kapitlet brukes data fra Eurostat for å belyse likheter og forskjeller mellom regioner (hovedsakelig NUTS 2-nivå, se faktaboksen under) i Europa. Vi studerer FoU-utgifter i europeiske regioner, arbeidsinnsats gjennom FoU-personale og FoU-intensitet.

Arbeidsinnsats måles her ved FoU-årsverk. Eksempelvis utfører de 2,86 millionene forskere i EU28 (2016) til sammen 1,89 millioner FoU-årsverk. Det vil igjen si 0,86 prosent av arbeidsstyrken i EU28. Mer spesifikt studerer vi hvor stor andel forskerne representerer av total arbeidsstyrke (målt i årsverk). FoU-intensitet er et sammenlignbart mål som skal gjenspeile hvor stor andel av verdiskapingen i et land eller en region som brukes på FoU. Verdiskaping måles her som brutto nasjonalprodukt (BNP).

Figur 2.2a Internasjonal regional FoU. FoU-intensitet og forskere som andel av sysselsatte. 2016.

Merknad: Közép-Magyarország (Ungarn) og Skottland (UK): NUTS nivå 1. Irland, Sveits, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Tyrkia: nasjonale data. Belgia, Tyskland, Hellas, Ciudad Autónoma de Ceuta (Spania), Ciudad Autónoma de Malilla (Spania), Basilicata (Italia), Lódzkie (Polen), Lubelskie (Polen), Podkarpackie (Polen), Swietokrzyskie (Polen), Østerrike, Sverige, Sveits: 2015. Molise (Italia) og Umbria (Italia): 2014. Frankrike: 2013. Molise (Italia), Umbria (Italia) og Storbritannia: estimat.

Kilde: Eurostat

NUTS-klassifisering

Regional konsentrasjon av FoU

27 av NUTS nivå 2-regionene i EU står for omtrent halvparten av FoU-utgiftene. En tredjedel av regionene ligger i Tyskland, mens Frankrike, Italia og Storbritannia også har flere dominerende regioner. Blant de 27 regionene finner vi også tre nordiske (Hovedstaden i Danmark, Stockholm i Sverige og Oslo og Akershus i Norge) i tillegg til to i Nederland og én i Østerrike. 

FoU-intensitet

FoU-intensiteten for de 28 medlemslandene i EU var 2,06 prosent i 2016, betydelig under 3-prosent-målet for 2020. På nasjonalt nivå gjør Norge (2,03 prosent) det klart svakere enn andre nordiske land (Sverige 3,27 prosent, Danmark 3,10 prosent, Finland 2,74 prosent) og Østerrike (3,13 prosent) som vi gjerne sammenligner oss med. Island (2,12 prosent) og Nederland (2 prosent) ligger nærmere norsk nivå. Den lave norske andelen kan delvis forklares med sammensetningen av norsk næringsliv. Norge har hatt en lav FoU-intensitet i næringslivet sammenlignet med mange andre land. Sammensetningen av næringslivet kan delvis forklare den lave norske andelen, da foretakssektoren nasjonalt har høy aktivitet innenfor næringer der det tradisjonelt brukes lite ressurser på FoU (Indikatorrapporten 2015, s. 21–22).

Braunschweig har høyest FoU-intensitet

32 NUTS nivå 2-regioner i Europa har en FoU-intensitet høyere enn 3 prosent, og 12 av dem ligger på over 4 prosent. Av regionene med FoU-intensitet på over 4 prosent, er fem i Tyskland. Braunschweig i Nord-Tyskland har høyest FoU-intensitet (10,36 prosent), etterfulgt av Prov. Brabant Wallon i Belgia og Stuttgart i Tyskland, som begge ligger på over 6 prosent.

Av de syv regionene i Norge kommer Trøndelag særlig godt ut, med en FoU-intensitet på 4,91 prosent. Oslo og Akershus ligger også over nasjonalt nivå (3,06 prosent), men lavere enn de andre hovedstadsregionene i Norden (bortsett fra Island) og Østerrike.

Forskere

I 2016 var 0,87 prosent av de sysselsatte i EU28-landene forskere. De fem nordiske landene ligger på topp i Europa når det gjelder andel forskere (målt i FoU-årsverk) av total arbeidsstyrke i landet, med Danmark helt i spissen (1,62 prosent).

Høyest andel forskere i London

Videre er det 14 NUTS nivå 2-regioner i Europa der forskere utgjør over 2 prosent av de sysselsatte. Indre London Vest har høyest andel (4,88 prosent). Andre regioner med en høy andel forskere er Prov. Brabant Wallon (2,80 prosent) og Hovedstaden (København-området, 2,78 prosent), fulgt av Trøndelag (2,38 prosent) og Stuttgart i Tyskland (2,18 prosent).

I Norge er Trøndelag og Oslo og Akershus (2,10 prosent) regionene med høyest andel forskere (målt i årsverk). Ellers ligger også andre hovedstadsregioner i Norden, i tillegg til København-området, høyt på lista. Det gjelder for eksempel Helsinki-Uusimaa (2,10 prosent) og Stockholm (1,90 prosent). Regioner i andre sammenlignbare land skårer også høyt på denne indikatoren. Både Wien (1,92 prosent) og Steiermark (1,41 prosent) i Østerrike, og Groningen (1,19 prosent) i Nederland ligger godt over gjennomsnittet for EU.

Regional Innovation Scoreboard

Regional Innovation Scoreboard (RIS) måler innovasjonsaktiviteten i europeiske regioner. De mest innovative regionene ligger hovedsakelig i Sentral-Europa, England og Norden, mens de minst innovative regionene er konsentrert i Sør- og Øst-Europa. Kartet viser hvordan regionene i Europa skårer i forhold til gjennomsnittlig innovasjonsaktivitet i EU i 2019.

Figur 2.2b Skår i forhold til gjennomsnittlig innovasjonsaktivitet i EU på Regional Innovation Scoreboard etter region. 2019.

Kilde: RIS 2019

Tabell 2.2a De 25 mest innovative regionene i Europa. 2019.

 

Region

Skår

1

Zürich (Sveits)

160,1

2

Ticino (Sveits)

156,8

3

Helsinki-Uusimaa (Finland)

156,0

4

Stockholm (Sverige)

153,8

5

Hovedstaden (Danmark)

151,0

6

Ostschweiz (Sveits)

150,2

7

Nordwestschweiz (Sveits)

149,6

8

Zentralschweiz (Sveits)

146,1

9

Berlin (Tyskland)

145,4

10

Région lémanique (Sveits)

140,7

11

Oberbayern (Tyskland)

140,4

12

Västsverige (Sverige)

138,8

13

Sydsverige (Sverige)

137,0

14

Karlsruhe (Tyskland)

136,9

15

Trøndelag (Norge)

136,8

16

Oslo og Akershus (Norge)

135,6

17

Espace Mittelland (Sveits)

134,8

18

Utrecht (Nederland)

134,8

19

Tübingen (Tyskland)

132,9

20

Östra Mellansverige (Sverige)

131,9

21

Braunschweig (Tyskland)

130,8

22

South East (Storbritannia)

129,9

23

Stuttgart (Tyskland)

129,5

24

Noord-Brabant (Nederland)

129,1

25

Mittelfranken (Tyskland)

127,5

Kilde: RIS 2019

Sveits og Tyskland har de mest innovative regionene i Europa

Både Trøndelag og Oslo og Akershus blir kategorisert som ledende regioner. De rangeres som henholdsvis nummer 15 og 16 av de 25 mest innovative regionene i Europa i 2019.  Hovedstadsregionene i Finland og Danmark i tillegg til flere regioner i Sverige kommer enda bedre ut i samme rangering. Ellers dominerer Sveits og Tyskland i rangeringen av de 25 mest innovative regionene i Europa.

Her finner du mer om norske regioners skår på de ulike indikatorene i RIS.

Regional Innovation Scoreboard 2019