Indikatorrapporten

Regional fordeling av FoU i et europeisk perspektiv

Sammenligninger av FoU-aktivitet mellom land får ofte mye oppmerksomhet. I mange tilfeller kan FoU-statistikk brutt ned på regioner gi innsikt i likheter og forskjeller mellom mer sammenlignbare enheter. I dette kapitlet studerer vi de to indikatorene FoU-intensitet og forskerandel for europeiske regioner.  

FoU-intensitet måles ved størrelsen på regionens FoU-utgifter som andel av deres verdiskaping (BNP). Indikatoren forskerandel forteller oss hvor stor andel forskerne i en region utgjør av sysselsatte totalt (målt i årsverk). Tallene i dette kapitlet blir presentert på NUTS 2-nivå. Se nærmere forklaring i faktaboksen om NUTS-klassifisering under.  

Figur 2.3a FoU-intensitet og forskere som andel av sysselsatte i europeiske regioner (NUTS 2). 2019 eller siste tilgjengelige år.

Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå for de norske regionene

Gode resultater for Trøndelag 

Trøndelag er blant Europas mest FoU-intensive regioner, målt i FoU-utgifter som andel av regionens verdiskaping (BNP). FoU-utgiftene i Trøndelag utgjør 5,5 prosent av verdiskapingen i regionen, likt som East Anglia i Storbritannia. Blant de andre europeiske regionene, er det kun Braunschweig og Stuttgart i Tyskland som skårer høyere.  

Flere nordiske regioner skårer høyt på indikatoren for FoU-intensitet, blant annet Västsverige i Sverige og Hovedstadsregionen i Danmark der FoU-utgiftene utgjør over 5 prosent av verdiskapingen i hver av de to regionene.  

Høy forskerandel i London 

Den britiske regionen Inner London – West har den klart høyeste andelen forskere blant sysselsatte i regionen, målt i årsverk. Blant de andre regionene med høyest forskerandel finner vi Budapest i Ungarn og den danske Hovedstadsregionen. Blant de norske regionene er det igjen Trøndelag som kommer best ut. Det gjenspeiler at det er en sterk konsentrasjon av høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og kunnskapsbasert næringsliv i regionen.  

Er du også interessert i innovasjonsaktiviteten i europeiske regioner? I fjorårets Indikatorrapport presenterte vi resultater fra EU-kommisjonens Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021 som utgis annethvert år. Her finner du komparative regionale data for innovasjonsaktiviteten i Europa, der regionene klassifiseres etter deres aktivitetsnivå relativt til gjennomsnittet i EU. Les mer om resultatene fra RIS 2021 i fjorårets utgave av Indikatorrapporten her. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 07:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.