Indikatorrapporten

FoU-personale i europeisk foretakssektor

Eurostat samler inn data for FoU i europeiske land og supplerer dermed mer overordnede, globale tidsserier fra OECD. Nedenfor bruker vi Eurostats tall for å sammenligne FoU i foretakssektoren i europeiske land. Vi ser spesielt på andelen kvinner i ulike næringer og sammenligner hovedsakelig med gjennomsnittet i EU og de såkalte barometerlandene.

Høy forskertetthet i svensk og dansk foretakssektor

Norsk foretakssektor talte 23 800 årsverk til forskning og utvikling i 2018. Dette utgjør 0,9 prosent av den totale arbeidsstyrken i landet. Nivået er noe høyere enn i EU som helhet, der andelen FoU-årsverk lå på 0,8 prosent. Den norske andelen er likevel lavere enn i sammenlignbare land. FoU-årsverkene i svensk arbeidsstyrke var 1,3 prosent og 1,4 prosent i Danmark. Det betyr at en større andel av arbeidsstyrken hos våre nordiske naboer jobber med FoU innenfor ulike foretak.

Danmark har høyest andel kvinnelige forskere i foretakssektoren

Generelt har det vært klart flest mannlige forskere i foretakssektoren. Ser vi på sammenlignbare land i Europa, er det Danmark som har den høyeste andelen kvinner blant forskerne i foretakssektoren. Her stod kvinner for 28 prosent av FoU-årsverkene i 2017. For Norge har kjønnsbalansen vært nokså stabil på rundt 24 prosent, mens den ligger på 22 prosent for Sverige. I Nederland, Østerrike og Finland ligger kvinneandelen under det europeiske gjennomsnittet på 21 prosent.

Blant næringene var den største andelen kvinner å finne i dansk jordbruk, skogbruk og fiske. Her var over 50 prosent av de FoU-ansatte kvinner i 2017, slik vi ser av figur 2.5a. Det er imidlertid mye variasjon innad i næringsgruppene. Det gjelder spesielt innenfor tjenesteyting, som er en relativt stor næringsgruppe. Den laveste kvinneandelen i foretakssektoren er å finne i lagring og transport og informasjon og kommunikasjon. Sistnevnte utgjør en av de største næringene innenfor FoU. Her er det Norge som har den høyeste kvinneandelen; nesten 20 prosent av dem som jobbet med FoU innenfor informasjon og kommunikasjon i Norge, var kvinner i 2017. Nest høyest andel hadde Danmark med 18 prosent.

I barometerlandenes tjenesteytende næringer var den største andelen kvinner å finne i finans- og forsikringsvirksomhet. Her rapporterte finske foretak en kvinneandel på 41 prosent i 2017. Andelen var til sammenligning 38 prosent i Danmark og 34 prosent i Norge.

Figur 2.5a Kvinneandel i FoU-personalet i foretakssektoren etter næring. Barometerlandene. 2017.

imageswvq.png

Kilde: Eurostat og cbs.nl