Indikatorrapporten

Samarbeid, kunnskapsdeling og åpenhet

Samarbeid og kunnskapsdeling står helt sentralt i all FoU- og innovasjonsaktivitet. Derfor er også statistikken innrettet slik at vi kan fange opp graden av samarbeid og hvem ulike aktører samarbeider med. Disse dimensjonene er beskrevet på ulike steder i rapporten. Nedenfor gir vi en oversikt over aktuelle delkapitler.

Norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid er et sentralt virkemiddel for å forbedre norsk forskning, både for å oppnå høyere vitenskapelig kvalitet og for å gi positive bidrag til samfunns- og næringsutviklingen. Europa er det viktigste området for norske samarbeidsrelasjoner, og deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er det viktigste enkelttiltaket for internasjonalisering av norsk forskning.

Les mer i kapittel 4.5.

Internasjonalt samarbeid om vitenskapelig publisering

Forskning involverer i økende grad internasjonalt samarbeid. Dette representerer en av de mest markante strukturelle endringene i måten forskning drives på de siste tiårene. Utviklingen er universell og omfatter de aller fleste land. Norge er i høy grad omfattet av denne internasjonaliseringsprosessen.

Les mer i kapittel 6.3.

Samarbeid og kunnskapsdeling blant innovative bedrifter i norsk næringsliv

Innovasjonsstatistikk måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Det viser seg at en stor andel blant de innovasjonsaktive foretakene samarbeider med andre foretak eller andre organisasjoner/institusjoner. Foretak med innovasjonsaktivitet bruker også i større grad ulike metoder for kunnskapsdeling.

Les mer i kapittel 7.1.

Publisering med åpen tilgang

Utviklingen mot mer åpen publisering har pågått lenge, og en stadig større del av publikasjonene er åpent tilgjengelige. I de senere årene har det likevel vært økende oppmerksomhet om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig. Høsten 2018 lanserte Norges forskningsråd sammen med en rekke andre forskningsråd «Plan S». Dette er et initiativ for å gjøre publikasjoner finansiert av offentlige midler åpent tilgjengelige. Forskningsrådet vil stille krav om full og umiddelbar åpen publisering for utlysninger fra og med 2021.

Les mer i kapittel 6.2.