Indikatorrapporten

Regionale dimensjoner

Mange land er preget av store regionale forskjeller, der forsknings- og innovasjonsaktiviteten kan være knyttet til noen bestemte regioner. FoU- og innovasjonsstatistikken presenteres på regionalt nivå og fylkesnivå flere steder i Indikatorrapporten. Under finner du en samlet oversikt over kapittel der den regionale dimensjonen fremheves.

Regional fordeling av FoU i et europeisk perspektiv

Det er stort fokus på internasjonale sammenligninger av FoU og innovasjon. FoU- og innovasjonsstatistikken brytes i mange tilfeller ned på regioner, noe som gir innsikt i forskjeller og likheter mellom relativt sammenlignbare enheter. I kapittel 2.2 brukes data fra Eurostat og Regional Innovation scoreboard (RIS) for å belyse regionale forskjeller i Europa. Vi studerer FoU-utgifter, arbeidsinnsats gjennom FoU-personale, FoU-intensitet og innovasjonsaktivitet.

Les mer i kapittel 2.2.

Regional fordeling av FoU i Norge

Regional fordeling og fordeling på fylkesnivå av FoU-utgifter totalt, per innbygger og næringslivets andel av FoU-utgiftene i Norge presenteres i kapittel 1.6. Vi belyser regional fordeling av FoU-årsverk og FoU-personale i kapittel 3.1. I denne sammenheng trekker vi frem de viktigste FoU-utførende sektorene i hver region eller hvert fylke, ettersom dette påvirker nivået på FoU-aktiviteten i hvert område.

Les mer i kapittel 1.6 og 3.1.

Regional fordeling av virkemidler

Fylkesvis fordeling av bevilgninger fra Norges forskningsråd og tilskudd fra Innovasjon Norge, SIVA og SkatteFUNN presenteres i kapittel 4.2. Vi studerer endringen fra år til år for de ulike bevilgningene.

Les mer i kapittel 4.2.

Innovasjon i norske vekstforetak

Vekstforetak kan være en indikator på om foretakene klarer å utnytte teknologi og gjennom innovasjoner tilpasse seg endringer i etterspørselen. Veksten fra vekstforetakene bidrar direkte til den økonomiske veksten generelt, eksempelvis i form av nye arbeidsplasser. I kapittel 7.2 presenteres sysselsetting i vekstforetak etter fylke.

Les mer i kapittel 7.2.

Innovasjon i offentlig sektor

I de senere årene har ønsket om å kunne måle og utarbeide statistikk om innovasjon i offentlig sektor blitt sterkere. I kapittel 7.3 presenterer vi oppdaterte tall fra kartleggingen av innovasjon i norske kommuner, kjent som Innovasjonsbarometeret, og ser blant annet på andel innovative enheter i kommunal sektor på regionalt nivå.

Les mer i kapittel 7.3.