Indikatorrapporten

Internasjonalisering

For et lite land som bidrar med om lag 4 promille av verdens FoU-aktivitet er det viktig med internasjonalt samarbeid, ikke minst for å holde kontakt med forskningsfronten og for å holde høy kvalitet i norsk forskning og innovasjon. Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke kapitler som beskriver denne dimensjonen.

Internasjonal finansiering av norsk FoU

Finansiering fra utlandet sto i 2018 for om lag 8 prosent av norsk FoU-aktivitet, andelen var høyest i næringslivet og lavest i universitets- og høgskolesektoren.

Les mer i kapittel 1.1

Internasjonal studentmobilitet

Internasjonal studentmobilitet har økt betydelig på 2000-tallet. Det er lange tradisjoner for at norske studenter tar utdanning i utlandet, og andelen som reiser ut, er høyere enn for de fleste vestlige land. Fra å utgjøre en liten andel av studentmassen, har tallet på studenter med utenlandsk statsborgerskap steget kraftig på 2000-tallet.

Les mer i kapittel 3.3.4

Internasjonalisering gjennom EUs rammeprogram

Europa er det viktigste området for norske samarbeidsrelasjoner, og deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er det viktigste enkelttiltaket for internasjonalisering av norsk forskning.

Les mer i kapittel 4.5

Internasjonalisering av IPR-rettigheter

Vi presenterer den pågående internasjonaliseringen av norsk IPR bruk, ved å redegjøre for norsk patentering i utlandet, særlig i Europa. Patentstyret i Norge mottok i 2019 om lag 20 000 søknader for IPR-beskyttelse i Norge. Dessuten behandlet Patentstyret nærmere 10 000 europeiske patenter søkt gjennom EPO.

Les mer i kapittel 5.1, se også fokusartikkel om valg av publiseringskanal for patentsøknader

Internasjonalisering av vitenskapelig publisering

Forskning involverer i økende grad internasjonalt samarbeid. Dette representerer en av de mest markante strukturelle endringene i måten forskning drives på de siste tiårene. Utviklingen er universell og omfatter de aller fleste land. Norge er i høy grad omfattet av denne internasjonaliseringsprosessen.

Les mer i kapittel 6.3

Internasjonalt innovasjonssamarbeid

For foretak som samarbeider om innovasjon befinner de utenlandske samarbeidspartnere seg som oftest i Europa utenom Norden, og 27 prosent har hatt en partner lokalisert der. 19 prosent hadde partnere i Norden, mens 18 prosent samarbeidet med partnere i verden for øvrig. Totalt hadde 44 prosent av foretakene med FoU- eller innovasjonssamarbeid internasjonale partnere.

Les mer i kapittel 7.1

Norge i European Innovation Scorebard

Norge skårer høyt på internasjonale sampublikasjoner, offentlig-private sampublikasjoner, innovative SMB-er som samarbeider med andre, og SMB-er som innoverer internt. Norge er en liten FoU-nasjon med et naturlig behov for å samarbeide med utenlandske forskere.

Les mer i kapittel 7.4