Indikatorrapporten

Utviklingen i internasjonal økonomi

I konjunkturtendensene 2019/3 (september 2019) varsler SSB at det er tegn på at verdensøkonomien nå er på vei inn i en lavkonjunktur. SSB viser til flere forhold: Handelskrigen mellom USA og Kina har blitt trappet vesentlig opp, usikkerheten i forbindelse med utfallet av Brexit har økt og det er svak vekst i en rekke viktige industriland.

SSB peker på at dette har medført at lange renter har falt betydelig; en fjerdedel av verdens samlede stats- og selskapsgjeld har nå negativ rente.

Konjunkturomslaget ser ut til både å tilta i styrke og bre seg innad i OECD-området. Både i USA, Japan og Euroområdet falt veksten i 2. kvartal i år. I Storbritannia, Sverige og Tyskland ble det rapportert om produksjonsfall.

Konsumveksten i USA er fortsatt god og arbeidsmarkedet sterkt. Enkelte stemningsundersøkelser og ledende indikatorer viser imidlertid nå tegn til at dette kan være i ferd med å snu.

I flere av landene utenfor OECD-området er det også tegn til at veksten er i ferd med å avta. Riktignok steg veksten i Kina igjen til i overkant av 6 prosent i 2. kvartal, men trenden er ifølge SSB negativ og en rekke indikatorer tyder på at oppgangen kan være midlertidig.

I India har år-over-år veksten falt fra i overkant av 8 prosent ved inngangen til 2018 til 5 prosent i 2. kvartal i år. I de to råvareproduserende landene Russland og Brasil har veksten vært beskjeden i det siste.

Det har vært stor volatilitet i de internasjonale aksjemarkedene – et dårlig tegn, siden økt usikkerhet i aksjemarkedene fører til at flere investorer vender seg mot obligasjonsmarkedet og vi får rentefall. «Avkastningskurvene», som er rentedifferansen mellom rentene på obligasjoner med lang og kort løpetid, har blitt snudd opp ned i flere land, slik at lange renter er lavere enn korte renter. Dette har historisk sett har vist seg å være en ledende indikator for en kommende resesjon.

I SSBs prognoser fra september antas internasjonal økonomi gå inn i en lavkonjunktur i midten av prognoseperioden. I skrivende stund (medio oktober 2019) bærer bildet internasjonalt fortsatt preg av stor usikkerhet; Brexit er fortsatt uavklart, handelskrigene består og i tillegg har klønete amerikansk utenrikspolitikk overfor Iran og Syria vs. Tyrkia (kurderne) generert ytterligere usikkerhet.

Norsk økonomi er fortsatt inne i en moderat oppgangskonjunktur. Markert vekst i olje- og industriinvesteringer bidrar til at oppgangen fortsetter i inneværende år, men opptrappingen av handelskonflikten mellom USA og Kina og en nært forestående Brexit, vil trolig dempe veksten fra og med 2020. Norsk økonomi vil ifølge SSBs beregninger likevel være nær konjunkturnøytral i årene fram mot 2022.