Indikatorrapporten

FoU og innovasjon i samfunnskonteksten

Dette kapitlet tegner et bilde av noen elementer og prosesser i samfunnet som har betydning for FoU og innovasjon. Første delkapittel beskriver utviklingen i internasjonal økonomi. Deretter gir kapitlet en omtale av FNs bærekraftsmål og deres kobling til forskning. Den siste delen omhandler digitalisering i offentlig sektor. 

Status og trend for Norge for de 17 bærekraftsmålene.

Kilde: Sachs m. fl. (2019)

Bidragsytere kapittel 8