Indikatorrapporten

Regional fordeling av FoU

Dette delkapitlet viser først den regionale[1] fordelingen av FoU-ressurser i Norge, deretter fordelingen på fylkesnivå. Vi trekker fram de viktigste FoU-utførende sektorene i hver region eller hvert fylke, ettersom dette påvirker nivået på FoU-aktiviteten i hvert område.

72,8 milliarder kroner ble brukt på FoU i Norge i 2018. De tre største regionene målt i FoU-utgifter var Hovedstadsregionen, Vestlandet og Midt-Norge, som sto for henholdsvis 42, 19 og 18 prosent. FoU-utgiftene i Oslofjordregionen utgjorde 10 prosent av totalen samme år. Nord-Norge sto for 7 prosent, mens Innlandet og Agderfylkene brukte om lag 2 prosent hver.

Hovedstadsregionen dominerer

Hovedstadsregionen er den største regionen i norsk FoU, både målt i absolutte tall og når vi ser på FoU-utgifter per innbygger. Regionen brukte om lag 23 400 kroner per innbygger på FoU i 2018. Her er også flere viktige FoU-utførende institusjoner. Universitetet i Oslo er lokalisert i Oslo sammen med Norges desidert største universitetssykehus, Oslo universitetssykehus HF. Flere store utdanningsinstitusjoner finnes i regionen, blant annet OsloMet, NMBU, Handelshøyskolen BI og Norges idrettshøgskole. I tillegg finner vi en rekke sentrale FoU-aktører i instituttsektoren i Hovedstadsregionen, som Folkehelseinstituttet, NIBIO, NIVA, FFI Kjeller, NGI og SINTEF Oslo. Næringslivet sto for om lag 44 prosent av FoU-utgiftene i regionen i 2018. Nesten alt av næringslivets FoU ble utført i tjenesteytende næringer, som sto for 80 prosent av næringslivets FoU-utgifter i Hovedstadsregionen. Fordelingen av driftsutgiftene til FoU på teknologiområder viser at det var svært mye IKT-rettet FoU i Hovedstadsregionen, langt mer enn i de andre regionene.

Figur 1.6a Totale FoU-utgifter (boblestørrelse), andel FoU-utgifter i næringslivet (y-aksen) og FoU-utgifter per innbygger (x-aksen) etter region. 2018.

imageam4hl.png

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Midt-Norge og Vestlandet brukte omtrent like mye på FoU i 2018. Samtidig var FoU-utgiftene per innbygger høyere i Midt-Norge, 18 200 kroner mot 12 700 på Vestlandet. Vestlandet har en rekke sentrale FoU-aktører, blant annet Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF, og i tillegg flere tidligere enkeltstående institutt som fra og med 2018 er en del av NORCE. Næringslivet i regionen sto for 43 prosent av FoU-utgiftene. Det er mange næringer med mye FoU, og tjenesteytende næringer sto for halvparten av FoU-utgiftene. Fordelingen av FoU-driftsutgifter på tematiske områder viser at næringslivet på Vestlandet hadde mye FoU innen petroleum og havbruk. Mye av FoU-aktiviteten i regionen er knyttet til IKT. I Midt-Norge dominerer NTNU og SINTEF, men også St. Olavs hospital HF og NINA bidrar merkbart til FoU-aktiviteten i regionen. Næringslivet sto for 38 prosent av FoU-utgiftene i Midt-Norge i 2018. FoU-innsatsen er spredt over flere ulike næringer, med en tredeling av FoU-utgiftene mellom industri, tjenesteyting og andre næringer. Fordelingen av FoU-driftsutgifter på temaområder viser at mye av næringslivets FoU-aktivitet var rettet mot petroleum, akkurat som i Midt-Norge. Fordelingen på teknologiområder viser at det er en del IKT-rettet FoU.

Næringslivet dominerer FoU-aktiviteten i Oslofjordregionen. Hele 79 prosent av FoU-utgiftene i regionen ble brukt av næringslivet i 2018. Sentrale FoU-aktører i regionen er blant annet Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, IFE Halden og Sykehuset i Vestfold HF. Store deler av næringslivets FoU-aktivitet foregikk i industrien, som bidro med om lag to tredjedeler av FoU-utgiftene i 2018.

Den femte største regionen er Nord-Norge, som brukte nær 5 milliarder kroner på FoU i 2018. Universitetet i Tromsø og Nord universitet sto for om lag halvparten av FoU-aktiviteten i regionen. Andre sentrale FoU-aktører er Nofima, Norsk Polarinstitutt og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Under en fjerdedel av FoU-utgiftene i regionen ble brukt i næringslivet. Tjenesteytende næringer sto for halvparten av FoU-utgiftene. Fordelingen av FoU-driftsutgifter på tematiske og teknologiske områder viser at en del av FoU-aktiviteten er rettet mot havbruk, helse og IKT. Agderfylkene og Innlandet brukte omtrent like mye på FoU i 2018, og næringslivet utførte henholdsvis 55 og 53 prosent av FoU-aktiviteten i regionene samme år. FoU-utgiftene per innbygger i Agderfylkene var 5 800 kroner og 4 000 kroner i Innlandet. Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus HF er de største FoU-aktørene i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren i Agderfylkene. De største FoU-utførende enhetene i Innlandet var Høgskolen i Innlandet, SINTEF Raufoss, Sykehuset i Innlandet HF og NTNU-avdelingen på Gjøvik. Industrien bidro med om lag to tredjedeler av næringslivets FoU-utgifter i både Agderfylkene og Innlandet.

FoU-innsatsen i regionene er stabil over tid

Hovedstadsregionen har vært den dominerende regionen i norsk FoU i mange år. Vestlandet hadde en liten nedgang i FoU-innsatsen i årene etter finanskrisen i 2008, men regionen har hatt en bedre utvikling de siste årene. Nord-Norge har hatt størst prosentvis vekst fra 2007 til 2018, med 55 prosent økning i nominelle priser. Videre har både Vestlandet, Oslofjordregionen og Innlandet økt sin FoU-innsats med mellom 40 og 45 prosent i samme periode. Hovedbildet er likevel at FoU-innsatsen i regionene er relativt stabil, og det innbyrdes styrkeforholdet endres lite over tid.

Figur 1.6b FoU-utgifter etter region. 2007, 2013 og 2018. Faste 2015-priser.

imagehd7lc.png

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Store forskjeller i flere indikatorer for FoU og innovasjon mellom fylkene

Nivået på indikatorer for FoU og innovasjon avhenger i stor grad av tilstedeværelsen av læresteder, institutter eller FoU-tunge virksomheter i fylket. FoU-aktiviteten er høyest i Oslo, Trøndelag, Akershus og Hordaland. De fire fylkene sto for 70 prosent av aktiviteten i Norge i 2018. Dette er også fylker med store læresteder og institutter som utgjør en vesentlig del av FoU-aktiviteten. På den annen side finner vi en rekke fylker der FoU-aktiviteten er vesentlig lavere, men der næringslivet har en sentral rolle. Næringslivet sto for godt over 80 prosent av FoU-aktiviteten i Buskerud og Vestfold, og over 70 prosent av aktiviteten i Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland i 2018.

Ny fylkesinndeling og FoU-statistikken

Universitets- og høgskolesektoren er den største sektoren målt i FoU-aktivitet i Finnmark og Troms. Sektoren sto for henholdsvis 71 og 57 prosent av FoU-aktiviteten i fylkene i 2018. Videre sto universitets- og høgskolesektoren for over 40 prosent av FoU-aktiviteten i Oslo, Nordland, Trøndelag og Hordaland i 2018.

Figur 1.6c FoU-utgifter etter fylke og sektor, samt andel FoU-utgifter i næringslivet. 2018.

imagepijrd.png

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

De samme fylkene som har høy FoU-aktivitet i næringslivet, har også en høy andel finansiering fra sektoren. Norsk næringsliv finansierer storparten av egenutført FoU, i 2017 utgjorde dette over halvparten av FoU-aktiviteten i 6 fylker.

Figur 1.6d FoU-utgifter etter fylke (samt Svalbard) og hovedfinansieringskilde. 2017.

imageci9b.png

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Offentlig finansiering av FoU er spesielt viktig i Nord-Norge

Offentlig finansiering av FoU er særlig viktig på Svalbard og i Troms. Andelen offentlig finansiering utgjorde henholdsvis 94 og 79 prosent av totale FoU-utgifter i de to fylkene i 2017. I Hedmark, Finnmark og Hordaland finansierte offentlige kilder over 60 prosent av FoU-aktiviteten i 2017. Offentlige kilder dekker blant annet basisbevilgninger til universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter underlagt retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter, samt Forskningsrådets programmer.

Ande kilder, herunder Kreftforeningen og andre medisinske fond, samt SkatteFUNN i næringslivet, finansierte minst FoU-aktivitet i alle fylkene, med unntak av Finnmark, Sogn og Fjordane og Vestfold. I disse tre fylkene var andelen FoU finansiert av utlandet lavere i 2017. Utlandet omfatter midler til FoU fra EU-kommisjonen, i tillegg til andre FoU-finansierende aktører utenfor Norge.

FoU utgjør mest av fylkesfordelt nasjonalregnskap på Svalbard og i Trøndelag

FoU-utgifter som andel av fylkesfordelt nasjonalregnskap (bruttoprodukt – BP) indikerer hvor stor betydning FoU-aktiviteten har i fylkene. FoU-aktiviteten var sentral på Svalbard i 2018, der utgiftene utgjorde 7,2 prosent av BP. Dette gjelder også i Hordaland og Trøndelag, der FoU-utgiftene utgjorde henholdsvis 5,9 og 5,3 prosent av BP. En stor andel av nasjonale FoU-utgifter brukes i Oslo, men andelen utgjorde 3,6 prosent av fylkets BP i 2018.

Figur 1.6e FoU-utgifter som andel av nasjonalregnskap etter fylke og sektor. 2018.

imagevuwp1.png

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Utforsk flere sentrale indikatorer for FoU og innovasjon i fylkene

Bruk figur 1.6f for å se nærmere på FoU-aktiviteten (samlet, per sektor og per innbygger) i hvert fylke, og i tabell 1.6a ser du oversikt over aktive klynger og forskningssentre i de ulike fylkene. Fylkesprofilene under gir også mulighet til å sammenligne hvert fylke med nasjonalt nivå på utvalgte indikatorer for FoU. Tall for Svalbard blir ikke presentert her.[2]

Figur 1.6f FoU-årsverk og FoU-utgifter etter fylke, ny og gammel fylkesinndeling. 2008–2018.

Velg fylker og variabler for hhv. årsverk og utgifter i figuren. Standard visning er fylkesinndelingen fra 2020.

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Tabell 1.6a Klyngeprogram og forskningssentre etter fylke. 2020.

FoU-profiler etter fylke, ny og gammel fylkesinndeling. 2018 eller sist tilgjengelige år.

Trykk på ønsket fylke for å se figurene.

Agderfylkene

Oslo

Viken, Akershus, Buskerud, Østfold

Innlandet, Hedmark, Oppland

Vestfold og Telemark, Vestfold, Telemark

Vestland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Rogaland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Nordland

Troms og Finnmark, Troms, Finnmark

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

[1] Hovedstadsregionen: Oslo og Akershus. Oslofjordregionen: Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. Innlandet: Hedmark og Oppland. Agderfylkene: Aust- og Vest-Agder. Vestlandet: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Midt-Norge: Møre og Romsdal og Trøndelag. Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

[2] Se A.13-tabellene for tall for Svalbard.