Indikatorrapporten

FoU i helseforetakene

Om lag halvparten av medisinsk og helsefaglig FoU i Norge utføres i helseforetakene, når næringslivet holdes utenom. Helseforetakene, eller spesialisthelsetjenesten, omfatter offentlige sykehus organisert som helseforetak og private, ideelle sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak. FoU-aktiviteten er i stor grad finansiert over basisbevilgningen eller som øremerkede forskningsmidler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og tildeles via de regionale helseforetakene og til dels regionale samarbeidsorganer.

FoU i helseforetakene i 2018

Samlede FoU-utgifter i helseforetakene i 2018 er anslått til 4,6 milliarder kroner. Det var vel 200 millioner kroner eller 5,2 prosent mer enn i 2017. Det ble utført om lag 3 550 FoU-årsverk, som er 40 mer enn i 2017 – en økning på vel 1 prosent. Her er det grunn til å påpeke at det ikke er gjennomført noen regulær ressursmåling for 2018.[1] Hovedtall er beregnet, blant annet på grunnlag av forskningsnoten til helseforetakenes og de regionale helseforetakenes regnskaper. Usikkerheten i tallene vurderes derfor som større enn for tidligere år.

Figur 1.5a Antall FoU-årsverk i helseforetakene etter type institusjon. 2007–2018.

imagetrar.png

Kilde: NIFU, FoU-statistikk

Figur 1.5a viser at antall FoU-årsverk i helseforetakene økte ganske jevnt fra 2007 til 2013. Etter det har veksten vært mer ujevn, og noe svakere fra 2017 til 2018 enn fra for eksempel 2016 til 2017. Les mer om FoU-personalet og årsverk til FoU i kapittel 3.1.

Figuren skiller mellom helseforetak med universitetssykehusfunksjoner – universitetssykehusene – og øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus. Målt i driftskostnader til alle oppgaver, det vil si inkludert pasientbehandling med videre, er de to institusjonstypene omtrent like store, men universitetssykehusene står for om lag 80 prosent av FoU-aktiviteten (Wiig og Olsen 2018:18). Figuren viser at de seks universitetssykehusene har hatt sterkere vekst i FoU-aktivitet de senere årene enn de øvrige. I perioden sett under ett har antall registrerte FoU-årsverk i spesialisthelsetjenesten økt med vel 1 360 eller 63 prosent. Økningen ved universitetssykehusene var 44 prosent, til om lag 2 750 FoU-årsverk. Det har imidlertid også vært en betydelig vekst i FoU-aktiviteten ved øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus, som utførte om lag 800 FoU-årsverk i 2018. Det er nesten tre ganger så mange som i 2007.

 

[1] Etter 2017 blir ressursmålingene gjennomført hvert annet år, i oddetallsår som for universitets- og høgskolesektoren. Neste årgang blir dermed 2019.