Indikatorrapporten

Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet 2020

Kapitlet presenterer Norges ressurser til FoU målt i FoU-utgifter. Vi beskriver status og utviklingstrekk for FoU-utgiftene med hovedvekt på endelige tall for 2018, se delkapitler til venstre. Næringslivet har siden 1990-tallet stått for den største andelen av FoU-utgiftene, etterfulgt av universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene, se figuren. Hovedkilde for tallmaterialet er den nasjonale FoU-statistikken utarbeidet av SSB og NIFU.

FoU-utgifter i Norge etter sektor. Faste 2015-priser og løpende priser. 19702018.

Kilder: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Disse har bidratt til kapittel 1