Indikatorrapporten

Regional fordeling av virkemidler

I dette avsnittet ser vi på fordelingen av ulike virkemidler med næringslivet som mottaker etter fylke. Fordelingen av totalbeløp vil selvsagt avhenge av både av fordelingen av antall mottakere og ev. av hvor store beløp som gis til ulike mottakere, i gjennomsnitt. Forskjeller mellom ulike virkemidlers fylkesvise fordeling kan reflektere ulike målsettinger og dermed ulikt kundegrunnlag. Alle tall gjelder 2021.

Store forskjeller

Figur 4.4a viser ikke uventet at Oslo og Viken er de største mottakerne av støtte, fulgt av Rogaland, Vestlandet og Trøndelag. Dette reflekterer i stor grad befolknings- og næringslivsfordelingen i Norge.

Figur 4.4a Fordeling av støtte etter virkemiddelaktør og mottakers fylke. 2021. Mill. kr.

Figuren er interaktiv. Hold musepekeren over fylkene for detaljer, og bla videre til oversiktstabell.

Kilde: SSBs virkemiddeldatabase for nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Næringspolitikk, distriktspolitikk eller begge deler?

Virkemiddelaktørene som er omtalt her har ulike oppdrag som igjen legger føringer på bruken av midlene, men virkemidlene er alle forankret i et ønske om å stimulere til entreprenørskap, FoU, vekst og innovasjon i næringslivet, delvis utfra en hypotese om at markedet alene ikke gir et ønsket resultat. Det kan for eksempel skyldes såkalte kunnskapseksternaliteter, eller mangel på risikovillig kapital. Innovasjon Norge har i tillegg et distriktspolitisk formål.

Skattefunnordningen er en rettighetsbasert ordning med lav terskel for å søke og få tilskudd, og kan i den sammenheng tjene som indikator for hva som ville ha blitt utfallet av en «nøytral» ordning (selv om de aller største foretakene med de største FoU-prosjektene ikke kan få full uttelling om de når taket for maksimalt Skattefunn-tilskudd). I 4.4b sammenligner vi den prosentvise fylkesfordelingen av tilskudd for de øvrige ordningene med den prosentvise fordelingen for Skattefunn. Det framgår klart av figuren at Innovasjon Norge og SIVA har pga. det som kan kalle et «distriktsoppdrag» en tydelig distriktsprofil sammenlignet med Skattefunn. Her viser Troms og Finnmark, Innlandet og Nordland svært høy andel av tilskuddene fra SIVA og Innovasjon Norge, sammenlignet med Skattefunn. Dette gjelder også delvis for Agder og Møre og Romsdal. Vestfold og Telemark, Trøndelag og Viken får på den annen side en «uforholdsmessig» høy andel av EU-midlene. Det kan henge sammen med næringsstrukturen der, i det dette er en ordning som kan kreve en del ressurser for å få tilslag, noe som kan favorisere store foretak.

Figur 4.4b Prosentvis fylkesfordeling av aktørenes tilskudd relativt til Skattefunns prosentvise fylkesfordeling. Mill. Kr. 2021.

Figuren er interaktiv. Velg år øverst i figuren og hold musepekeren over feltene for detaljer.

Kilde: SSBs virkemiddeldatabase for nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Antall mottakere og gjennomsnittlige støttebeløp

Fylkesfordelingen i figur 4.4c av antall brukere viser langt på vei den samme profilen som fordeling av støttebeløp i figur 4.4a. Her er støtte fra Skattefunn, Forskningsrådet og EU konsentrert i de store befolkningssentre, særlig Oslo og Viken, mens Innovasjon Norge og SIVA har en jevnere fordeling.

I figur 4.4d viser vi fylkesfordelingen av gjennomsnittlige støttebeløp. Her ser vi at «distriktsfylkene» Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet har lave gjennomsnittlige støttebeløp. Dette indikerer at Innovasjon Norge og SIVA i stor grad retter seg mot relativt små foretak som utgjør en relativt større andel av foretakspopulasjonen der. Vestfold og Telemark er det fylket med aller størst gjennomsnittlig støttebeløp, og det er drevet av EU-midler. Viken kommer på annenplass, delvis av samme grunn. Igjen kan dette forklares med lokalisering av nøkkelindustri. Om noen fylker skulle utropes som «vinner» her, så må det kanskje bli Rogaland, som både gjennomgående har en relativt mange brukere fra alle virkemiddelaktørene og at gjennomsnittlig støttebeløp er blant de 3-4 høyeste, både fra Innovasjon Norge (små, unge foretak), Norges Forskningsråd og EU.

Figur 4.4c Fylkesfordeling av andelen mottakere. 2021.

Kilde: SSBs virkemiddeldatabase for nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Figur 4.4d Fordeling av gjennomsnittlige støttebeløp per mottaker i prosent. 2021.

Figuren er interaktiv. Velg tilskudd eller antall bedrifter over figuren, og hold musepekeren over feltene for detaljer.

Kilde: SSBs virkemiddeldatabase for nærings- og forskningspolitiske virkemidler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.