Utvalgsarbeid om deling og gjenbruk av forskningsdata

Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser hindrer ofte at resultater av forskning blir gjort allment tilgjengelig.

Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet og UNIT om å nedsette et utvalg som skal utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett fra forskning. Forskningsrådet er sekretariat for utvalget.

I første fase av arbeidet har utvalget levert et notat (pdf) til Kunnskapsdepartementet som utgangspunkt for innspillsrunden. I notatet beskriver utvalget prinsipielle spørsmål de mener bør behandles videre, hvilke strukturelle endringer som bør vurderes for at Norge skal oppnå mer deling og gjenbruk av forskningsdata, og hvilke lovverk som berører disse problemstillingene.

Innspillsrunde

Enkeltpersoner, nettverk, institusjoner og organisasjoner innenfor flere sektorer har bidratt med innspill til fristen som var 15. januar. Utvalget har gått gjennom alle innspillene som kom inn, og vil innarbeide mange av de gode og relevante innspillene i den endelige rapporten fra utvalget. Les en oppsummering av innspillene som kom inn.

Et utkast til rapporten blir ferdig før sommeren. Utkastet vil være utgangspunkt for en innspillrunde nummer to. Rapporten skal leveres til Kunnskapsdepartementet høsten 2021.

På en innspillkonferanse den 25. mars 2021 diskuterte vi ulike temaer og utvalget fikk en rekke gode innspill. Her kan du se opptak av seminaret.

Om utvalget

Utvalget skal utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen ved å gjennomgå relevant lovverk, beskrive ulike typer lisenser og vurdere konsekvenser av forskjellige lisensvalg. 

Les mandatet for utvalget (pdf).

Medlemmene i utvalget

Utvalget består av medlemmer som representerer bredden av fagområder i forskningssektoren, samt to jurister innenfor immaterialrett/personvernrett. Både universiteter, høgskoler og institutter i ulike deler av landet er representert. Også næringslivet og et bredere samfunnsperspektiv er representert.

Utvalgsmedlemmer:

Navn Stilling Arbeidsgiver, geografisk område
Magnus Aronsen, utvalgsleder Førsteamanuensis, molekylær kardiologi UiO/OUS institutt for medisinske basalfag, Oslo
Koenraad de Smedt Professor, datalingvistikk UiB, Bergen
Ingrid Heggland Førstebibliotekar NTNU, Trondheim
Liv Dingsør Daglig leder DigitalNorway, Oslo
Stein Tronstad Seksjonsleder Norsk polarinstitutt, Tromsø
Ole Petter Pedersen Redaktør Teknisk Ukeblad
Inger Berg Ørstavik Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo
Tobias Mahler Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo