Utvalgsarbeid om deling og gjenbruk av forskningsdata

Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser hindrer ofte at resultater av forskning blir gjort allment tilgjengelig.

Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet og UNIT om å nedsette et utvalg som skal utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett fra forskning. Forskningsrådet er sekretariat for utvalget.

Vi ba om innspill til utvalgets utkast til endelig rapport. Innspillene som kom inn til fristen 1. september finner du til høyre under "Innspill til utkast til rapport".

Utkastet bygger blant annet på innspill utvalget har fått fra interessenter tidligere (se lenger ned i teksten). Utvalget vil levere rapporten til Kunnskapsdepartementet til høsten.

Utvalgets arbeid

I fjor høst leverte utvalget et notat (pdf) til Kunnskapsdepartementet. Notatet beskriver prinsipielle spørsmål de mener bør behandles videre, hvilke strukturelle endringer som bør vurderes for at Norge skal oppnå mer deling og gjenbruk av forskningsdata, og hvilke lovverk som berører disse problemstillingene. Notatet ble publisert, og utvalget ba om innspill fra relevante aktører. 

Innspillene kom inn i flere former, blant annet gjennom skriftlige innspill, møter med ulike aktører og en åpen høringskonferanse i mars. Les en oppsummering av innspillene som kom inn. Opptaket fra en innspillkonferanse den 25. mars 2021 kan du ser her.

Om utvalget

Utvalget er satt ned for å utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen ved å gjennomgå relevant lovverk, beskrive ulike typer lisenser og vurdere konsekvenser av forskjellige lisensvalg. 

Les mandatet for utvalget (pdf).

Medlemmene i utvalget

Utvalget består av medlemmer som representerer bredden av fagområder i forskningssektoren, samt to jurister innenfor immaterialrett/personvernrett. Både universiteter, høgskoler og institutter i ulike deler av landet er representert. Også næringslivet og et bredere samfunnsperspektiv er representert.

Utvalgsmedlemmer:

Navn Stilling Arbeidsgiver, geografisk område
Magnus Aronsen, utvalgsleder Førsteamanuensis, molekylær kardiologi UiO/OUS institutt for medisinske basalfag, Oslo
Koenraad de Smedt Professor, datalingvistikk UiB, Bergen
Ingrid Heggland Førstebibliotekar NTNU, Trondheim
Liv Dingsør Daglig leder DigitalNorway, Oslo
Stein Tronstad Seksjonsleder Norsk polarinstitutt, Tromsø
Ole Petter Pedersen Redaktør Teknisk Ukeblad
Inger Berg Ørstavik Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo
Tobias Mahler Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo