Utvalgsarbeid om deling og gjenbruk av forskningsdata

Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser hindrer ofte at resultater av forskning blir gjort allment tilgjengelig.

I mai 2020 ba Kunnskapsdepartementet Forskningsrådet og UNIT om å nedsette et utvalg som skulle utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett fra forskning. Forskningsrådet var sekretariat for utvalget.

Les rapporten

Rapporten ble ferdigstilt i oktober 2021. Les den endelige rapporten fra utvalgsarbeidet: Hvordan skal vi dele forskningsdata? Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring (pdf).

Utvalgets arbeid

Høsten 2020 leverte utvalget et notat (pdf) til Kunnskapsdepartementet. Notatet beskriver prinsipielle spørsmål de mener bør behandles videre, hvilke strukturelle endringer som bør vurderes for at Norge skal oppnå mer deling og gjenbruk av forskningsdata, og hvilke lovverk som berører disse problemstillingene. Notatet ble publisert, og utvalget ba om innspill fra relevante aktører. 

Innspillene kom inn i flere former, blant annet gjennom skriftlige innspill, møter med ulike aktører og en åpen høringskonferanse i mars. Les en oppsummering av innspillene som kom inn. Opptaket fra en innspillkonferanse den 25. mars 2021 kan du ser her.

I slutten av juni 2021 inviterte utvalget til enda en høring, denne gangen for å få innspill på et utkast til rapport. Det kom inn flere gode innspill som utvalget har tatt med seg inn i siste fase av rapportskrivingen.

Utvalget takker for alle gode og konstruktive innspill!

Om utvalget

Utvalget ble satt ned for å utrede rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen ved å gjennomgå relevant lovverk, beskrive ulike typer lisenser og vurdere konsekvenser av forskjellige lisensvalg. 

Les mandatet for utvalget (pdf).

Medlemmene i utvalget

Utvalget bestod av medlemmer som representerer bredden av fagområder i forskningssektoren, samt to jurister innenfor immaterialrett/personvernrett. Både universiteter, høgskoler og institutter i ulike deler av landet var representert. Også næringslivet og et bredere samfunnsperspektiv var representert.

Utvalgsmedlemmer:

Navn Stilling Arbeidsgiver, geografisk område
Magnus Aronsen, utvalgsleder Førsteamanuensis, molekylær kardiologi UiO/OUS institutt for medisinske basalfag, Oslo
Koenraad de Smedt Professor, datalingvistikk UiB, Bergen
Ingrid Heggland Førstebibliotekar NTNU, Trondheim
Liv Dingsør Daglig leder DigitalNorway, Oslo
Stein Tronstad Seksjonsleder Norsk polarinstitutt, Tromsø
Ole Petter Pedersen Redaktør Teknisk Ukeblad
Inger Berg Ørstavik Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo
Tobias Mahler Professor UiO, juridisk fakultet, Oslo

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 12.25 CET

Til utlysningene med søknadsfrist 2. februar betjener vi vakttelefonen 
+47 22 03 72 00 på følgende tidspunkter: torsdag 27. januar, fredag 28. januar, mandag 31. januar og tirsdag 1. februar (alle dager kl. 08.00–15.45) og onsdag 2. februar kl. 08.00–13.00.