Bruk av FoU-leverandører og underleverandører

En FoU-leverandør er i Forskningsrådets Generelle vilkår definert som en aktør som i henhold til avtaledokumentet skal levere et FoU-arbeid på oppdrag fra prosjektansvarlig og/eller eventuelle samarbeidspartnere.

Rollen som FoU-leverandør er normalt kun aktuell i innovasjonsprosjekter hvor aktører fra næringslivet er prosjektansvarlig. For å vite om du kan bruke FoU-leverandør i prosjektet ditt må du lese den aktuelle utlysningen for å se om den åpner for bruk av denne rollen.

En FoU-leverandør er vanligvis en forskningsorganisasjon. Forskningsorganisasjoner som er involvert i prosjekter som FoU-leverandør skal ikke være definert som samarbeidspartner, men skal føres opp med rollen FoU-leverandør i søknaden. Rollen innebærer at de skal levere FoU-arbeid på oppdrag. Fordi FoU-leverandøren ofte vil stå for en betydelig andel av FoU-arbeidet i prosjektet, vil den være viktig for vurderingen av prosjektet. Dette er grunnen til at det er satt som krav i Generelle vilkår at FoU-leverandøren, på samme måte som en samarbeidspartner, ikke kan byttes ut uten Forskningsrådets forhåndsgodkjenning.

Det arbeidet en forskningsorganisasjon gjør som FoU-leverandør, vil være oppdragsforskning, og dermed en del av forskningsorganisasjonens økonomiske aktivitet. For å unngå å tildele indirekte statsstøtte til oppdragsgivende foretak, skal forskningsorganisasjonen ta markedspris for arbeidet. Der det ikke finnes en markedspris, skal prisen dekke de fulle kostnadene ved arbeidet pluss en fortjenestemargin.

Det skal oppgis i søknaden hvem som er FoU-leverandør.

Hovedskillet mellom FoU-leverandører og underleverandører er innholdet i og omfanget av oppdraget. En FoU-leverandør leverer et omfattende FoU-arbeid som er avgjørende for prosjektets gjennomføring, er navngitt i avtalen mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig og kan ikke byttes ut uten Forskningsrådets samtykke. FoU-leverandøren kan være en norsk eller en utenlandsk organisasjon. I tillegg til det ovennevnte, gjelder for FoU-leverandører:

  • En FoU-leverandør er en prosjektpartner, men ikke samarbeidspartner i et FoU-prosjekt. FoU-leverandører skal listes som prosjektpartner i søknader til Forskningsrådet.
  • En FoU-leverandør er vanligvis en forskningsorganisasjon, men kan også være en bedrift eller annen virksomhet som leverer FoU-tjenester.
  • FoU-leverandørens bidrag i prosjektet skal reguleres gjennom en FoU-oppdragsavtale mellom prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere og FoU-leverandøren. Forskningsrådet skal mota en kopi av slike avtaler før kontrakt mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig er gyldig.
  • Rettighetene til resultatene av arbeidet tilfaller som utgangspunkt oppdragsgiver. Dersom man likevel avtaler at enkelte rettigheter til prosjektresultater tilfaller FoU-leverandør, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet.
  • Dersom FoU-leverandør er en forskningsorganisasjon, legger Forskningsrådet til grunn at disse gis anledning til fritt å formidle forskningsresultater som ikke har kommersiell interesse for prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, samt å forske videre basert på forskningsresultatene i prosjektet.
  • Der doktorgradsarbeid inngår i FoU-leverandørens arbeid med prosjektet, kan det ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsarbeidet, med unntak av eventuelt en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring.

For underleverandører gjelder:

  • Underleverandører er ikke prosjektpartnere og behøver ikke oppgis i søknad eller i avtaledokumenter.
  • Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater.
  • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne står i utgangspunktet fritt til å engasjere og eventuelt bytte underleverandører innenfor rammene i kontrakten.

Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket.

Les mer om:

Har du flere spørsmål? Se informasjonssiden vår om samarbeidsavtaler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 12:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.