Informasjon om merverdiavgift i prosjekter med samarbeidspartnere

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på transaksjoner mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt.


Skattedirektoratet har i et brev til Forskningsrådet av 20.3.2009 henvist til en tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet datert 15. juni 2001. Denne omtaler omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven knyttet til forskningstjenester.

Finansdepartementet uttaler at kravet til omsetning ikke vil være oppfylt når en virksomhet mottar offentlige tilskudd uten at det offentlige mottar en konkret gjenytelse. Videre fremgår det at når det gjelder kanalisering av midler gjennom blant annet Forskningsrådet, anses ikke dette for å være vederlag for en tjeneste. Midler som kanaliseres gjennom Forskningsrådet blir derfor ansett som støtte, ikke vederlag for en tjeneste, skriver Skattedirektoratet.

Det fremgår også av brevet fra Skattedirektoratet at når den som mottar midler til et prosjekt fra Forskningsrådet har samarbeidspartnere som utfører deler av arbeidet, og det er snakk om sidestilte samarbeidspartnere som har felles ansvar for oppnådde resultater i prosjektet, har departementet i en konkret sak lagt til grunn at det ikke foregår omsetning mellom partene. Kanaliseringen av midlene fra Forskningsrådet gjennom en av partnerne måtte ses som en praktisk løsning av finansieringen av et felles prosjekt. Det ble lagt til grunn at det på forhånd var bestemt hvor stor del av bidraget som skal tilfalle hver part i prosjektet.

Den fordelingen av Forskningsrådets tilskudd på samarbeidspartnere som prosjektansvarlig sørger for, utgjør på bakgrunn av dette ikke omsetning. Forskningsrådet mener derfor at gode argumenter taler for at det ikke skal beregnes merverdiavgift på overføringen til samarbeidspartneren, og at dette kun er en videreformidling av deler av Forskningsrådets tilskudd til prosjektet. Det er imidlertid Skatteetaten som avgjør spørsmålet.

En FoU-leverandør leverer derimot en tjeneste på oppdrag. Dette vil utgjøre omsetning for FoU-leverandøren, og her skal det beregnes merverdiavgift.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:08 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.