Fakta om Horisont Europa

Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020.

Tre hovedsøyler i Horisont Europa

I Horisont Europa beholdes strukturen med tre søyler slik vi kjenner det fra Horisont 2020, men innholdet i de enkelte søylene endres noe.

Fremragende vitenskap - søyle en

Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur.

Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv - søyle to

Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap (muliggjørende teknologier) i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter.

Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil også satsinger på missions og partnerskap bli finansiert.

Åpen innovasjon - søyle tre

Her er den viktigste nysatsingen etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering.

Pathfinder bygger i hovedsak på satsinger på fremtidsteknologier (FET) i Horisont 2020, mens Accelerator bygger på SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation.

Under søyle tre etableres det også en satsing for å bygge bedre økosystemer for innovasjon, og det settes av midler for videreføring av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT).

Hva er "missions"?

I Horisont Europa-sammenheng er missions eller samfunnsoppdrag, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom klare, tidsavgrensede og målrettede tematisk oppdrag ønsker man å sette politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene.

Det vil komme egne missions-utlysninger. I første omgang vil det bli lyst ut midler til et begrenset antall forberedende prosjekter gjennom såkalte co-ordination and support actions. I løpet av sommeren 2021 vil EU beslutte hvorvidt og hvordan missionsområdene skal implementeres i full skala. I løpet av høsten 2021 vil EU lyse ut midler til en rekke prosjekter under fem missionområder.

Det er pekt ut fem samfunnsoppdrag man ønsker å finne en løsning på gjennom banebrytende forskning og innovasjon