• persontilpasset medisin - bekjempe sykdommer
 • integrerte, persontilpassede og effektive helsetjenester
 • smittsomme sykdommer, global helse – antibiotikaresistens
 • miljø og klima -  betydning for helse
 • teknologi og digitale helseløsninger
 • nok og trygg mat fra land og hav
 • sunn mat og ernæring
 • klima- og miljøvennlig matproduksjon
 • bærekraftige biobaserte produkter, prosesser og tjenester
 • foredling, totalutnyttelse og ombruk av fornybare ressurser
 • energieffektivisering
 • fornybare energikilder
 • energisystemer for fremtiden
 • lavutslippsindustri
 • smarte byer og tettsteder

Om samfunnsutfordringer i Horisont 2020

Samfunnsutfordringer er en av tre søyler i Horisont 2020. Tanken bak er at med utgangspunkt i store utfordringer vil man kunne koble ressurser, kunnskap fra ulike fag, teknologifelt, sektorer og samfunnsgrupper i en innsats som vil omfatte både forskning, innovasjon og samfunnsnytte. Mer om samfunnsutfordringer på Horisont 2020s nettsted.

 • miljøvennlig transport og logistikk, mindre utslipp og støy
 • sikkerhet og den menneskelige faktor
 • smarte, integrerte transport- og mobilitetsløsninger
 • konkurransekraftig europeisk transportindustri
 • automatisering og elektrifisering av transport
 • klima- og polarforskning 
 • biologisk mangfold og økosystemtjenester
 • råmaterialer - mineraler og metaller 
 • sirkulær økonomi 
 • globale miljøobservasjons og -informasjonssystemer 
 • kulturarv
 • land og regioner
 • byer, areal og miljø
 • demografisk endring, migrasjon og integrering
 • kunnskap og politikk
 • arv, identitet, kultur
 • robuste samfunn
 • kritisk infrastruktur
 • trygge byer
 • grensesikkerhet
 • kriminalitet, radikalisering og terrorisme
 • digital sikkerhet

Finn kurstilbud til forskere og EU-rådgivere ved universitet, institutt og høgskole, næringsliv og offentlig sektor. De fleste kursene er åpne for alle, mens noen retter seg spesielt mot en enkelt målgruppe, som f.eks. EU-rådgivere - alle kursene er gratis!

Nasjonale kontaktpunkter (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De er eksperter som kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon om utlysninger og søknader innenfor hele bredden av virkemidler i Horisont 2020. Ta gjerne kontakt!

Vil dere ha hjelp til søknadsutvikling, gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader? Forskningsrådet tilbyr tjenesten gratis for norske søkere.