Planlegge forskerkarriere

Finansiering av forskning og utenlandsopphold tidlig i karrieren kan gjøres på mange måter. Nedenfor gir vi noen tips til ulike elementer i karriereplanleggingen. Det fins som nevnt mange flere muligheter enn vi viser til her, men dette kan tjene som et utgangspunkt.

Stipender for utenlandsopphold, internasjonalt samarbeid og nettverksbygging, samt tilgang på internasjonale institusjoner og infrastrukturer - alt inngår i ambisiøse planer.
  • Utenlandsstipend er for doktorgrads- og postdok-stipendiater i prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Utenlandsstipendet finansierer utenlandsopphold i tre til tolv måneder. Prosjektansvarlig må være en norsk institusjon som søker på vegne av stipendiaten. 

  • Internasjonalt mobilitetsstipend er er for deg som nylig har disputert eller skal disputere og ønsker finansiert totalt tre år, hvorav to er ved utenlandsk institusjon. Mobilitetsstipendet retter seg mot forskere i startfasen. 

  • Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er en ordning innenfor EUs rammeprogram Horisont 2020. Det gir en rekke muligheter for deg som jobber med doktorgraden eller er på postdok-nivå, se under Horisont 2020. Som phd-student kan du få finansiering i opp til tre år ved Europas fremste forskergrupper. Som post-dok kan du få midler til å reise til de beste forskningsmiljøene i hele verden.

Nettverk

En forsker med ambisjoner for egen karriere og med ønske om å kunne jobbe med prosjekt finansiert av EU, trenger et internasjonalt nettverk. Det kan du bygge på forskjellige måter fra du begynner å utdanne deg til forsker.

Én mulighet er å ta prosjektet ditt og finansieringen du har inn i et samarbeid med andre forskere som arbeider med egne prosjekter med relevans for ditt eget felt.

Forsknings- og teknologinettverket COST gir deg tilgang til flernasjonalt faglig samarbeid, som siden kan danne grunnlaget for konsortier for internasjonale forskningsprosjekter.

Forskningsrådet anbefaler at du skaffer deg internasjonal erfaring tidlig i forskerkarrieren, for eksempel med finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) eller FRIPRO.

Du vil stille mye sterkere i konkurransen om ytterligere forskningsmidler på de "åpne arenaene" for finansiering, som i Forskningsrådet er FRIPRO, i EU er det Det europeiske forskningsrådet ERC.

Se: Delta i internasjonale nettverk.

Karriereløp

Bildet nedenfor viser hvilken finansiering du har mulighet til og bør søke fra de åpne arenaene, dersom du planlegger en forskerkarriere blant de beste.

MSCA-finansiering og/eller Internasjonalt mobilitetsstipend er en svært god start, fordi det gir internasjonal erfaring tidlig og syns på CV-en.

Med internasjonal erfaring stiller du sterkere i konkurransen om ERC-tildeling.

Med et internasjonalt nettverk, styrker du mulighetene dine for å bli med i søknader til EUs rammeprogram, som krever deltagelse fra flere land.

ERC har tre ulike ordninger som du kan søke på ulike tidspunkter i karriereløpet. Tildelingene er store, med betydelig internasjonal prestisje, og betyr at du er blant de fremste forskerne i Europa på ditt felt og på det karrierenivået du får tildeling - Starting, Consolidator eller Advanced. 

Søk flere finansieringsordninger

Både Forskningsrådet og EU har finansieringsordninger rettet mot talentfulle forskere i startgropen, forskere under etablering og erfarne forskere.

Kanskje du bør søke både Forskningsrådet og EU? Da øker dine sjanser til å få midler. Prosjektforslaget kan ofte uten altfor store anstrengelser omarbeides noe, sånn at det aksepteres begge steder.

Forskningsrådet har gjort justeringer i sine søknadstyper og maler og tilpasset seg ERC og Individual Fellowships nettopp med tanke på dette.

Husk at du alltid kan spørre oss om hjelp og råd! Ta gjerne kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner om valg som gjelder din karriere.