Completed

Pilot-E

Important dates

05 Aug 2020

Date call is made active

16 Sep 2020

Application submission deadline

01 Jan 2021

Earliest permitted project start

01 Jun 2021

Latest permitted project start

30 Dec 2025

Latest permitted project completion

Important dates

Purpose

This call for proposals is only in Norwegian.

About the call for proposals

This call for proposals is only in Norwegian.

Who is eligible to apply?

This call for proposals is only in Norwegian.

Who can participate in the project?

This call for proposals is only in Norwegian.

What can you seek funding for?

This call for proposals is only in Norwegian.

Relevant thematic areas for this call

Energy, transport and low emissions

Environment-friendly energy

Practical information

Assessment criteria

Grant applications will be assessed in relation to the following criteria (in Norwegian):

Innovasjonsgrad | PILOT-E

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor betydelig innovasjonen er i forhold til “state of the art” på et område. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse/nyskaping. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

Innovasjonsområder:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans | PILOT-E

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Samfunnsøkonomisk nytteverdi | PILOT-E

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Eksterne effekter kan være:
• Potensial for mer effektiv energiutnyttelse og/eller klimagassreduksjon
• Sysselsettingseffekt
• Nytte for offentlig sektor
• Nytte for det sivile samfunn
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Når relevant: potensial for nye samfunnsnyttige energirelaterte tjenester

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | PILOT-E

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.

Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
• Ny omsetning
• Reduserte kostnader
• Opprettholdelse av konkurranseevne

Plan for gjennomføring av prosjektet og realisering av innovasjonen | PILOT-E

Plan for gjennomføring av prosjektet og realisering av innovasjonen
er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:
• Prosjektplan, inklusiv arbeidspakker og leveranser
• Plan for realisering av innovasjonen, herunder involvering av sluttbrukere
• Plan for risikohåndtering
• Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
• Målbare milepæler
• Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Gjennomføringsevne | PILOT-E

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:
• Faglig ledelse
• Organisering og administrativ ledelse
• Samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse)

Messages at time of print 28 November 2023, 21:27 CET

No global messages displayed at time of print.