Bladet Forskning

- Mer kritikk, takk!

- Det er for lite samfunnskritikk i forskerverdenen, mener stortings-representant Jon Lilletun (KrF). Fra flere hold blir det fokusert på faren for at det skal oppstå samrøre og for tette bånd mellom forskere og oppdragsgivere.

Skrevet av: gisle aschim

– Statsminister Jaglands samrådsstrategi er vel og bra, men den reiser en debatt om deltakernes integritet. Forskere som deltar, må ikke finne seg så godt til rette i varmen at de unnlater å reise kritikk av frykt for å bli ekskludert, sier stortingsrepresentant Jon Lilletun. Han etterlyser mer samfunnskritikk fra forskerverdenen.

Lilletun var en av hovedinnlederne på et seminar arrangert av Området for kultur og samfunn i Forskningsrådet med tittel "Forskningens uavhengighet – kan vi unngå samrøre?" Et sentralt spørsmål var hvorvidt det er for sterke lojalitetsbånd mellom forskerne og deres oppdragsgivere i offentlig forvaltning eller private organisasjoner. Arbeidsdirektør Ted Hanisch gikk på seminaret langt i retning av å hevde at båndene er for sterke. – Forskere er ikke alltid interessert i å være uavhengige. De liker ofte å være i tette allianser med sine oppdragsgivere, sa Hanisch. Han hevder at oppdragsforskningen preges av stor forutsigbarhet.

Selektiv formidling

– Det er i formidlingen av resultater vi har de største problemene, sa Fredrik Engelstad, leder ved Institutt for samfunnsforskning. Han pekte på at oppdragsgivers ønske om å bruke forskningen i henhold til egne interesser kan føre til en selektiv formidling eller en omtolking av resultatene. – Også forskerne kan formidle selektivt for å få medieoppmerksomhet, sa Engelstad. Han mente at det er nødvendig med en større bevissthet fra instituttenes side om sin egen uavhengighet, både økonomisk og politisk. – Eierne av instituttene angir tonen i hva det skal forskes på. Forskerne trenger å ha en motvekt til oppdragsgivernes krav i form av faglig dyktighet, la Engelstad til.

Forskning under lupen

Påstander om samrøre har ført til at de tre stortingsrepresentantene Jon Lilletun (KrF), Sigurd Manneråk (Sp) og Lars Sponheim (V) har foreslått at Stortinget skal utnevne et offentlig utvalg for å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhengighet. – Det må være åpenhet omkring hvem som utfører oppdragene, hvilke beslutningsprosesser som bestemmer avgjørelsene, og hvilke forbindelseslinjer som finnes mellom oppdragsgivere og de som gjør forsknings- og oppfølgingsjobbene, heter det i forslaget.

– Vi ønsker ikke noe harelabbarbeid, sier Lilletun. Han understreket at det var viktig å få en bred debatt om temaet, og regnet med at tematikken vil kunne diskuteres utførlig i forbindelse med fremleggelsen av den neste forskningspolitiske stortingsmeldingen.

 

Skriv ut siden