Bladet Forskning

Stor forskningsinnsats om farlige miljøgifter

Norges forskningsråd ønsker å bruke opp til 90 millioner kroner de neste seks årene på forskning om virkningen av farlige kjemikalier i naturen. Forskningsprogrammet "Økotoksikologi" skal gi praktisk kunnskap som miljøvernforvaltningen kan bruke i arbeide med å begrense skadene av giftige utslipp. Beregning av tålegrenser og utvikling av tester vil være viktige mål med programmet.

Skrevet av: morten ryen

De siste 20 årene har vi kommet langt i arbeidet med å stoppe de største utslippene av miljøfarlige stoffer, men fremdeles slippes små mengder av meget giftige stoffer ut i naturen uten at vi vet hvilken virkning disse har på kort og lang sikt. Forsøk viser f.eks. at selv små mengder plantevernmidler kan skade dyre- og plantelivet i vann. Utslipp av små oljemengder fra skipstrafikk kan føre til skader på blåskjell.

Størst problemer er det likevel med stoffer som er relativt ufarlige i små mengder i naturen, men som akkumuleres til høye konsentrasjoner når de går inn i næringskjeden til skade for både mennesker og dyr. Det radioaktive utslippet fra Tsjernobyl er et godt eksempel. Nedfallet var i seg selv ufarlig, men hos beitende dyr som sauer og rein ble radioaktiviteten akkumulert til verdier som kunne være skadelige – ikke bare for dyrene, men også for mennesker som spiser kjøttet fra disse dyrene.

Økotoksikologiprogrammet omfatter studier av hele kretsløpet for farlige stoffer og kjemikalier, fra utslipp fra kilden, spredning, opptak i organismer og anrikning i organismer til toksisk virkning. En viktig målsetting med programmet er å utvikle økotoksikologiske tester som kan spore giftige stoffer i svært små konsentrasjoner – før de får skadelige virkninger. Programmet har også som mål å øke kunnskapen om naturens tålegrenser for ulike giftstoffer. "Tålegrensen" er definert som den høyeste belastning som ikke gir skadelig effekt i naturen. Kunnskapen om tålegrensen vil være nyttig for å sette mål for reduksjoner i utslipp, men miljømålene kan ligge både over og under tålegrensen. Tålegrensen er et vitenskapelig mål, mens miljømålene også er avhengige av politiske og økonomiske forhold.

Både Statens forurensingstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Statens strålevern, landbruk og industri vil ha nytte av resultatene fra forskningsprogrammet.

For 1995 er det satt av 3,5 millioner til oppstart av programmet, men forskningsinnsatsen skal trappes kraftig opp allerede neste år. Finansieringsplanen har en ramme på i alt 92 millioner kroner, men omfanget av forskningsinnsatsen avhenger av hvor store bevilgningene fra de involverte departementer og andre aktører blir.

Skriv ut siden