Bladet Forskning

Skarp kritikk av Handelshøyskolen

Samarbeidet mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Norges Handelshøyskole kursvirksomhet (NHHK) lider av en rekke mangler som bryter med offisielle retningslinjer. Slik lyder hovedkonklusjonen i en kritisk rapport fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), med klar beskjed til NHH-ledelsen: Rydd opp!

Skrevet av: odd letnes

KUF-rapporten peker f.eks. på at det ikke finnes noen prosedyrer for godkjenning av arbeidsavtaler som NHH-ansatte inngår med stiftelsene. Det inngås heller ikke skriftlig avtale om bistilling eller ekstraarbeid mellom NHH og vitenskapelig ansatte som påtar seg slikt arbeid. Handelshøyskolen mangler også en registreringsordning som gjør det mulig å kontrollere når den ansatte arbeider i hovedstilling og når han eller hun arbeider i bistilling.

Hensikten med rapporten som har vært å kartlegge hvordan samarbeidet mellom Handelshøyskolen og dens egne stiftelser foregår, og om man følger de nye retningslinjene for samarbeid mellom universiteter/høgskoler og stiftelser/selskaper fra 1993 og ellers vanlige anerkjente økonomiske og forvaltningsmessige prinsipper. Rapporten er laget av en tremannsgruppe i KUF og er en del av departementets løpende arbeid med ettersyn av institusjoner i forskningssektoren.

Akademisk lekkasje

Rapporten advarer mot muligheten for akademisk lekkasje. Det heter i rapporten at Norges Handelshøyskole må være klar over at et så betydelig omfang av ekstraarbeid for utenforstående institusjoner som høykolens personale nå lar seg engasjere i, kan medføre at det trekkes faglige ressurser ut av høyskolen. Dette er ressurser høgskolen selv har god bruk for til sine primæroppgaver:

– Slik situasjonen er nå, kan den forskningsressurs som ligger inne i den høgskoleansattes hovedstilling, lett bli benyttet til å dekke stiftelsenes behov for å få løst sine oppdrag i stedet for å bli anvendt til kompetanseoppbygging ved NHH. På sikt kan dette svekke fagmiljøene ved Norges Hhandelshøyskole, heter det.

Åpner for misbruk av midler

Departementet peker også på at manglende rutiner for internkontroll med arbeidstid og biarbeid, kan føre til misbruk:

– Dagens system kan medføre at vitenskapelig ansatte ved NHH lett kan motta honorar for arbeidstid som vedkommende allerede har betaling for gjennom sin hovedstilling. Det er en selvfølge at forskningstid som staten avlønner er høyskolens "eiendom" som skal disponeres til forskning i NHH-regi. Den enkelte vitenskapelig tilsatte kan ikke selge denne tiden til andre, understrekes det i rapporten, der det blir pekt på at 79 personer ansatt ved Norges Handelshøyskole mottok godtgjørelse fra SNF i 1993. SNF har ikke ønsket å oppgi hva som er utbetalt til den enkelte, men i gjennomsnitt har hver person mottatt omlag 69 000 kroner. På samme måte var 54 personer ved NHH forelesere ved NHHK i 1993. Gjennomsnittlig utbetaling lå her på bortimot 46 000 kroner. Ingen av personene som har hatt bistilling ved de to stiftelsene, har hatt reduksjon i lønnen for sin hovedstilling.

Dobbeltarbeidende rektor

I rapporten fremgår det at rektor ved NHH, Leif Methlie, er en av dem som har bistilling som vitenskapelig rådgiver ved SNF. Dette er etter departementets syn i konflikt med retningslinjene i Statens personalhåndbok. Disse gir uttrykk for at en offentlig ansatt ikke må inngå arbeidsavtale med en biarbeidsgiver dersom vedkommende gjennom sin stilling vil kunne treffe avgjørelser som kan influere på biarbeidsgiverens inntekter. Administrasjonsdepartementet støtter KUF på dette punktet. Departementet ber derfor Methlie om å si fra seg stillingen som rådgiver ved SNF så lenge han er rektor ved NHH.

Mer oppdragsforkning til NHH

Handelshøyskolen driver selv lite kurs- og oppdragsvirksomhet. Oppdragsforskning utføres i stor grad ved SNF, mens kursvirksomheten foregår ved NHHK. Departementet mener imidlertid at Handelshøyskolen bør øke oppdragsforskning i egen regi, og peker på at en rekke universiteter og høgskoler i dag selv gjennomfører en betydelig oppdragsforskning uten at det kreves noen store administrative tilleggsressurser.

– Med den kompetanse innen økonomi og administrasjon som Norges Handelshøyskole er i besittelse av, mener vi at høyskolen lett vil kunne utvikle lite ressurskrevende administrative løsninger for å integrere noe mer oppdragsforskning i institusjonens øvrige virksomhet, mener departementet.

NHH følger opp

Rektor Leif Methlie innrømmer overfor Forskning at rapporten ikke akkurat kan kalles oppmuntrende lesning. Men han forteller at rapporten har vært gjenstand for grundig behandling når det gjelder spørsmål av administrativ karakter. Dette har ført til at det er etablert av nye rutiner og avtaler og at gamle avtaler er sagt opp eller reforhandlet.

Når det gjelder punktet om NHH-ansatte med bistilling eller ekstraarbeid ved stiftelsene, har det ifølge Methlie skjedd en god del. NHH-ansatte som ønsker slikt ekstraarbeid for stiftelsene må nå inngå skriftlig avtale med stiftelsen. Avtalen skal beskrive arbeidets art og omfang, og fortelle når det skal utføres.

– Dersom arbeidet skal utføres innenfor ordinær arbeidstid ved høgskolen, skal det søkes om tillatelse til å inngå avtalen. I søknaden skal det oppgis stillingsbrøk og om det skal skje avkorting i ordinær lønn, eller om og på hvilken måte arbeidstiden skal tas igjen. En innvilget søknad er bare gyldig med administrerende direktørs underskrift, sier Methlie, som i tråd med departementets pålegg har sagt opp sin bistilling som vitenskapelig rådgiver ved SNF.

– Departementet påpeker at NHH mangler en registreringsordning som gjør det mulig å kontrollere når en arbeidstaker arbeider i hovedstilling eller i bistillling. Hva er gjort med dette?

– På dette punktet stiller vi oss noe spørrende. Det er selvsagt mulig å etablere en registreringsordning. Men å kontrollere at det som er registrert har blitt etterlevd, er vanskelig. Vi kan ikke se at en slik ordning er mulig å etterleve i praksis. Her må vi stole på at når en lojal arbeidstaker har inngått en avtale, så vil den bli etterfulgt. Vi ville oppfatte det som et alvorlig lojalitetsbrudd dersom en arbeidstaker skulle bli grepet i å manipulere med tidsbruken. Vi har i et brev til KUF anmodet departementet om å hjelpe oss med registreringsordninger som gjør en praktisk kontroll mulig.

– Vil NHH følge opp departementets henstilling om å utføre mer av oppdragsforskningen selv og tone ned SNFs rolle i denne sammenheng?

– Til å utrede de fagpolitiske og strategiske spørsmålene, har høgskolens kollegium nedsatt et utvalg som vil avgi rapport i løpet av våren, sier rektor Methlie, og legger til at kommunikasjonen med departementet ikke alltid er like tilfredsstillende.

– KUF har utarbeidet nye retningslinjer for samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og deres stiftelser. Med henvisning til disse har KUF gjennom flere budsjettproposisjoner pålagt NHH å øke sin andel av oppdragsforskning. NHH har på sin side forsøkt å få i stand en reell dialog om temaet med departementet. Men uten resultat, sier han.

Skriv ut siden