Bladet Forskning

Satsing på antikken

Antikken er tema for et nytt program i regi av Forskningsrådet. Et viktig utgangspunkt for Antikkprogrammet er en bekymring for manglende kompetanse innen gresk og latin. Dette rammer ikke bare de filologiske ferdighetene, men også andre disipliner som arbeider med temaer fra antikken og klassisk tradisjon.

Skrevet av: gisle aschim

Programstyrets leder, professor Øivind Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), legger særlig vekt på et akutt behov for nyrekruttering innen klassiske språk.

– Programmet skal bidra til at vi kommer opp på et anstendig minimumsnivå i Norge. Samtidig skal det styrke integreringen mellom de klassiske fagene og andre fagområder.

– Ligger det en nostalgi over tapt dannelse bak dette programmet?

– En ting er at dannelsesbegrepet har blitt viktig igjen. Men det er den vitenskapelige kompetansen som står i sentrum, sier Andersen.

Programmet legger særlig vekt på antikkens betydning innenfor den vestlige kulturkrets, og det preget antikken har satt på Vestens tenkning og begrepsverden. Både kunnskap om antikken og kunnskap om vår oppfatning av antikken fremheves.

Antikkprogrammet arrangerte en startkonferanse i midten av oktober, for å inspirere forskningsmiljøet til innsats. Konferansen ble viet stor interesse, og samlet 70 forskere og studenter. Det var også invitert gjester som hadde fått i oppdrag å betrakte antikkforskningen fra utsiden. Professor i russisk, Jostein Børtnes ved Universitetet i Bergen, la vekt på at den klassiske dimensjonen i dagens humaniora blir stadig viktigere. Fag som språkfag og filosofi har i økende grad blitt avhengige av kunnskaper fra de klassiske fagene.

Filosofen Dag Østerberg pekte på de klassiske studienes evne til å kaste lys over dagens moderne samfunn: Den moderne kode, med fremskritt, frihet og fornuft i sentrum, blir utfordret gjennom studier av antikken. På den ene siden stiller gjenkjennelsen av antikkens innsikt spørsmål ved fremskrittstanken. Hva er nytt hvis man allerede den gang hadde grunnleggende innsikt i fundamentale problemstillinger? På den andre siden gir det fremmede i antikken, og den kulturelle avstanden fra antikken til i dag, den vestlige kulturs manglende kontinuitet. Dette gjør det moderne til noe spinkelt, uten dype røtter i en ubrutt tradisjon.

Antikkprogrammet skal gå over fem år, med en årlig ramme på tre millioner kroner.

Skriv ut siden