Bladet Forskning

Råd og anbefalinger om habilitet

Det blir eksterne høringer om Forskningsrådets tiltak for å styrke kvalitet og habilitet i søknadsprosessen.

OVERREKKELSE: I februar overleverte utvalget som har vurdert Forskningsrådets søknadsprosesser og habilitetsrutiner, sin rapport. Utvalget var ledet av professor, dr.juris. Eivind Smith (t.v.), som her nettopp har gitt rapporten til administrerende direktør Christian Hambro. (Foto: Mona Gravningen Rygh)

I februar overleverte utvalget som har vurdert Forskningsrådets søknadsprosesser og habilitetsrutiner, sin rapport. Utvalget var ledet av professor, dr.juris. Eivind Smith (se Forskning nr. 4/03).

I rapporten blir det fremhevet at saksbehandlingsrutinene må være slik at alle forhold som kan skape inhabilitet, kommer tydelig fram og blir tilfredsstillende vurdert. Åpenhet som kan dokumenteres i ettertid, vil fjerne grunnlag for mistillit og påstander om skjult spill.

Utvalget har gjennomgått en rekke organisatoriske grep som kan gjøre det mulig å ivareta habiliteten uten at hensynet til kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen blir satt utilbørlig til side.

Skille funksjoner

Utvalget anbefaler blant annet å vurdere et tydeligere skille mellom strategiske og operative funksjoner og mellom representativitet og vitenskapelig eksellens. Det foreslår også å vurdere økt bruk av vararepresentanter til programstyrene, begrensede funksjonsperioder for styremedlemmer, departementsrepresentasjon i Forskningsrådets organer og mer systematisk bruk av sakkyndige.

I rapporten fastslås det at Forskningsrådets ledelse selv må ta standpunkt til forslagene. På sitt møte i mars besluttet Hovedstyret at utvalgets ideer og anbefalinger i all hovedsak vil bli fulgt opp. Det ble også bestemt at det skal gjennomføres eksterne høringer om de konkrete tiltakene som Forskningsrådet vil iverksette.

Ideer, forslag og anbefalinger i rapporten er fordelt på disse hovedkategoriene:

  1. Revidering av interne bestemmelser om habilitet
  2. Endring av rolle/mandat for Habilitets- og klageutvalget
  3. Oppretting av egen juridisk kompetanse i administrasjonen
  4. Momentliste/eksempelsamling til veiledning i habilitetsvurderinger
  5. Skille strategisk arbeid fra bevilgningsbeslutninger, sammensetning av styrer og prosedyrer for styrearbeid
  6. Søknadsbehandlingsprosedyrer
  7. Kurs/opplæring i offentlige lover og interne regler og rutiner for ansatte og for styresystemet.

Skriv ut siden