Bladet Forskning

Petroleums- forskningen må fornyes

Petroleumsforskningen i Norge må bli mer innovativ og idéskapende. Dette er en av konklusjonene fra en fersk evaluering av petroleumsforskningsinstituttene.

Skrevet av: siw ellen jakobsen

En internasjonal evalueringskomité under ledelse av direktør Pål Bergan i Det Norske Veritas AS, har gjennomført en evaluering av petroleumsforskningsinstitutter i Norge. Det dreier seg om
Chr. Michelsens Research AS, IKU Petroleumsforskning AS, NORSAR og Rogalandsforskning AS.

Komiteen slår fast at disse instituttene har spilt en veldig viktig rolle i oppbyggingen av petroleumsteknologisk kompetanse, og har hatt stor betydning for utviklingen i petroleumssektoren i Norge. Instituttene representerer også meget kapable forskningsmiljøer. Men komiteen ser nå for seg at instituttene får en ny, og etter hvert mer krevende rolle. – Petroleumsindustrien, mer enn de fleste andre industrier, har etter hvert fått en tung forskningskompetanse. Instituttenes rolle som industriens forlengede arm og forskningskapasitet, er derfor forbi. I fremtiden må de ligge foran industrien og komme med mer innovative forskningsprogrammer, sier sekretær for komiteen, Inge Johansen. Til daglig er han medarbeider i Sr. Gruppen ved Pir-Senteret i Trondheim.

Mer tverrfaglighet

Komiteen mener at en viktig – og meget krevende – rolle i fremtiden vil være å arbeide tverrfaglig. Instituttene må ha evnen til å binde flere miljøer, også universitetsmiljøer, sammen til et felles prosjektprogram. Her vil doktorgradsutdanning være et viktig element. – Dette må naturligvis skje i samarbeid med industrien, men ikke helt ut på deres premisser, sier Johansen. Komiteen mener også at bevilgninger og oppbygging av strategiske programmer er viktig, selv om dette måtte skje på bekostning av brukerstyrte programmer.

Forskningsinstituttene selv har tatt godt imot evalueringen, mener Johansen. – Mitt inntrykk er at den er blitt mottatt som en positiv veiledning i hvilken retning man bør gå. Det komiteen har pekt på, later til å være noe forskningsinstituttene i noen grad har erkjent. Denne evalueringen ser ut til å ha hjulpet dem med å sette fingeren på noe de har begynt å jobbe med selv.

Noen konklusjoner fra evalueringen:

  • Instituttene bør legge større vekt på innovativ forskning og utvikling.
  • Forskningsrådet bør vurdere sin bevilgningsstrategi. Bevilgningene bør vurderes økt til strategiske programmer, hvis nødvendig på bekostning av brukerstyrte programmer i denne sektor.
  • Forskning på miljøspørsmål knyttet til petroleumssektoren bør styrkes.
  • Instituttene bør sette mål for sin publiseringsstrategi for hver av sine avdelinger.
  • Samarbeid med universitetene bør styrkes.
  • Må sette mål for mobilitet i sitt personale.

Skriv ut siden