Bladet Forskning

Organisasjons- gjennomgang i god gjenge

Arbeidet med oppfølging av organisasjonsgjennomgangen i Forskningsrådet er etter Hovedstyrets vurdering kommet godt i gang. Det er lagt et grunnlag for tiltak som vil utvikle Forskningsrådets administrasjon etter de mål og hovedlinjer som Hovedstyret tidligere har vedtatt.

Skrevet av: odd letnes

Dette konkluderte Hovedstyret med på sitt møte i Trondheim 6. april 1995 om den pågående organisasjonsgjennomgangen og oppfordret samtidig administrasjonen til å arbeide videre langs de hovedlinjer som nå er trukket opp.

I det notatet som lå til grunn for Hovedstyrets behandling, viser administrasjonen hvordan utgiftene til reisevirksomhet, innleide tjenester, lønn, edb og felles drift/service kan reduseres. Med utgangspunkt i den analyse som er foretatt kan det bli nødvendig med en total reduksjon på 40–45 årsverk for å gjennomføre Hovedstyrets vedtak om at administrasjonsbudsjettet skal reduseres med 30 mill. kroner pr. 1. januar 1996.

– De utfordringene vi står overfor innebærer imidlertid en rekke vanskelige problemstillinger og veivalg som ennå må utredes, sier adm.direktør Christian Hambro. – Disse vil administrasjonen i samarbeid med organisasjonenes tillitsvalgte legge vekt på å løse på en tilfredsstillende måte. Det gjelder ikke bare problemer omkring bemanningstilpasninger, men kanskje i enda høyere grad sammenhengen mellom kortsiktige tiltak og langsiktige endringer i oppgaver og arbeidsform som berører vårt framtidige samarbeid med FoU-sektoren, departementene og andre viktige brukere.

Skriv ut siden