Bladet Forskning

Omorganisering i "grønn sektor"

Regjeringen går inn for at Landbrukshøgskolen og Veterinærhøgskolen overføres fra Landbruksdepartementet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Regjeringen foreslår også at det opprettes en anvendt rettet, offentlig forskningsstiftelse som organisatorisk samler de anvendte FoU-miljøene på landbruksområdet.

Skrevet av: odd letnes

Bakgrunnen for regjeringens behandling av saken ligger i utredningen "Den grønne gren på kunnskapens tre" (NOU 1994:16). Utvalgets flertall anbefaler her at høgskolene fortsatt skal være tilknyttet Landbruksdepartementet. I høringsrunden fikk forslaget imidlertid bare tilslutning av landbrukssektoren. KUF har i dag forvaltningsansvar for de andre norske vitenskapelige høgskolene. De fleste høringsinstansene så det som naturlig at det ble KUF som fikk eieransvaret også for NLH og NVH.

Ny stor stiftelse

De virksomhetene som planlegges samlet i en ny stiftelse, er: Norsk institutt for skogforskning (NISK), Statens veterinære laboratorier (SVL), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Planteforsk, Matforsk, Akvaforsk, Jordforsk, Forskningsparken i Ås, Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO), Sem gjestegård i Asker og Instrumenttjenesten på Ås. Det vil i tillegg vurderes om også Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) skal inngå i stiftelsen.

Landbruksdepartementet mener at den foreslåtte modellen vil skape større og mer slagkraftige miljøer, som vil styrke forskningen og undervisningen på feltet. Samkjørte institutsjoner vil også lettere kunne samhandle med Norges forskningsråd. Landbruksdepartementet vil i samråd med Forskningsrådet styre gjennom vedtekter og årlige bevilgninger. Det legges opp til en finansieringsstruktur i samsvar med retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter.

Sakene kommer til Stortinget i forbindelse med høstens statsbudsjett.

Skriv ut siden