Bladet Forskning

Økt ledighet blant nyutdannede akademikere

Arbeidsmarkedet i Norge er bedre enn på lenge, men ikke for nyutdannede akademikere, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Skrevet av: morten ryen

Undersøkelsen, som er gjort blant kandidater et halvt år etter eksamen, viser at ledigheten blant de nyutdannede økte fra 9 til 12 prosent mellom 1993 og 1995. Instituttet mener en viktig årsak til økningen er at ekspansjonen i universitets- og høyskolesystemet nå gir seg utslag i et økende antall uteksaminerte kandidater. Økningen i arbeidsledigheten gjaldt de fleste gruppene, men var spesielt sterk blant jurister (økning fra 9 prosent i 1993 til 17 prosent i 1995) og samfunnsvitere (økning fra 8 prosent i 1993 til 13 prosent i 1995).

Flere ledige sivilingeniører

Arbeidsledigheten blant sivilingeniørene har økt fra 6 prosent i 1991 til 17 prosent i 1995. Fra 1993 til 1995 var det imidlertid bare en mindre økning. Utviklingen for sivilingeniørene står i kontrast til utviklingen for ingeniørene, som har hatt en nedgang i arbeidsledigheten. I 1995 hadde ingeniørene en arbeidsledighet på noenlunde samme nivå som sivilingeniørene.

Blant realistene, som i en viss utstrekning opererer på det samme arbeidsmarkedet som sivilingeniørene, er det en svak økning i ledigheten, men de har fremdeles en ledighet som ligger litt under gjennomsnittet for universitetskandidatene.

Enkelte grupper nyutdannede kandidater har få eller ingen problemer på arbeidsmarkedet. Dette gjelder helsefagkandidatene og psykologene, men overraskende nok også filologene. Filologene hadde i 1995 en ledighet på 5 prosent, en liten nedgang fra året før. Denne skyldes sannsynligvis et bedre arbeidsmarked på grunn av økt naturlig avgang, mener NIFU.

Skriv ut siden