Bladet Forskning

Nye forskningsråd på plass

Skrevet av: gisle aschim

Den britiske forskningsrådsstrukturen har nå kommet på plass etter reformen i 1994, fortalte Michael Bowthorpe fra det britiske forskningsrådet EPSRC da han besøkte Norges forskningsråd.

De britiske forskningsrådene gjennomgikk en omorganisering i 1994. Antall råd ble utvidet fra fem til seks, og grensene for forskningsrådenes ansvarsområder ble justert. Samtidig stilte myndighetene et klart krav om relevans: Forskningsrådene skal ha som målsetting å bidra til styrket konkurranseevne og økt livskvalitet.

Dr. Michael Bowthorpe fra det britiske forskningsrådet for ingeniørvitenskap og fysikk (EPSRC) gjestet Forskningsrådet i mai for å redegjøre for omorganiseringen. – Det er først nå den nye strukturen er endelig etablert, fortalte han. Han beskrev relevanskravet slik: – All utdeling av midler skal møte behovene til en potensiell bruker.

EPSRC utarbeider et policydokument for ett år om gangen, på bakgrunn av innspill bl.a. fra myndighetene. Bowthorpe mente at planleggingen likevel ikke mister det langsiktige perspektivet. Med en årlig revidering ønsker man å sikre et fleksibelt system som er i stand til å fange opp nye forskningsbehov.De britiske myndighetenes prognoser for det teknologiske området de neste 10–15 årene (Technology Foresight), er et nøkkeldokument for EPSRCs planlegging. Målsettingene er blant annet å etablere et varig nettverk mellom næringsliv, forskerverdenen og myndighetene, samt å skape en kultur for fremtidsrettet tenkning på teknologiområdet. Dokumentet har betydning både for utformingen av EPSRCs policydokument og for vurderingen av søknadenes relevans.

Det britiske forskningsrådssystemet består foruten EPSRC av fem forskningsråd for henholdsvis bioteknologi og biologi, naturmiljø, partikkelfysikk og astronomi, medisin, og økonomi og sosialvitenskap. I tillegg kommer et eget råd for forskningsrådenes laboratoriumsvirksomhet. Forskningsrådene er underlagt Kontoret for vitenskap og teknologi i Handels- og industridepartementet.

Skriv ut siden