Bladet Forskning

Ny handlingsplan for å styrke humaniora

Skrevet av: odd letnes

– Vi har tro på at "Handlingsplan for humanistisk forskning" vil bli verdifull for landets humanistiske forskningsmiljøer, sier områdestyreleder for Kultur og samfunn, professor Magnus Rindal. Forskningsrådets konkretisering av Regjeringens oppfordring om å styrke de humanistiske fagene, er nå ferdig.

– Handlingsplanen skal peke på de feltene innenfor humanistisk forskning som skal ha en spesiell oppmerksomhet de nærmeste åra. Planen skisserer de tiltakene som er nødvendige for å nå de målene som er satt opp. Regjeringens prioritering av humaniora er en oppmuntring til de humanistiske forskningsmiljøene. Den legger føringer både på Universitetenes og Forskningsrådets strategiske valg. Forskningsrådet og universitetssektoren må her finne en arbeids- og rollefordeling, sier Rindal.

Rekruttering viktig

Den politiske prioriteringen av humanistisk forskning de siste årene har ifølge Rindal vært konsentrert om hovedinnsatsområdet Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT), som ble satt i gang på midten av 80-tallet. Perspektivet i handlingsplanen er utvidet til å gjelde humanistisk grunnforskning generelt, ikke minst rekruttering. Det planlegges en større rekrutteringsutredning for å kunne sette inn tiltak på de felt hvor de nasjonale behovene er størst.

Sentralt i planen står også støtte til frie forskerinitierte prosjekter. De nye fagkomiteene får et spesielt ansvar for å følge utviklingen i fagmiljøene, slik at Forskningsrådets støtte både kan stimulere spesielt gode prosjekter og miljøer, og samtidig bidra til utvikling og fornyelse av en bred humanistisk kompetanse og kulturell beredskap.

Nye satsinger

Flere store programmer vil prege planperioden. Avslutningen av KULT-programmet innebærer en fortsatt storsatsning, samtidig som etikkprogrammet videreføres for fullt. I tillegg planlegges ny programaktivitet som skal gå ut over planperioden. Det gjelder et program for antikke studier, en tverrfaglig satsing på klassiske studier, og et tverrfaglig humanistisk/samfunnsvitenskapelig program for kvinne- og kjønnsstudier.

– Vi planlegger å etablere et Senter for kulturstudier i tilknytning til et eksisterende fagmiljø. Tanken er å samle mindre humanistiske programmer og prosjekter på ett sted, for å drive langsiktig grunnforskning og utviklingsarbeid innenfor kulturstudier. Senteret vil blant annet gi mulighet for å videreføre den forskningsvirksomhet som KULT har stimulert, sier Rindal.

– Hva slags oppfølging er det lagt opp til i forhold til forskningssektoren, slik at handlingsplanen ikke blir et sovende dokument?

– Vi vil arbeide med konkretisering av de planene som er lagt. Den videre oppfølgingen må skje i nært samarbeid med de humanistiske fagmiljøene. Planen vil bli drøftet på de rutinemessige møtene, og personer fra fagmiljøene vil bli trukket inn i arbeidet, sier Rindal.

Skriv ut siden