Bladet Forskning

Nordisk samarbeid om innovasjonssentre

I juni fikk Norge 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Omtrent samtidig fikk Sverige 15 nye KompetensCentrum. Til tross for at disse ordningene har mange likhetstrekk, har de to landene valgt ganske forskjellige måter for utvelgelse.

Skrevet av: siw ellen jakobsen

GOD MODELLl: – Det var svært interessant å være med på den svenske utvelgelsesprosessen av kompetansesentre og sammenlikne med vår egen SFI-ordning, sier Kari Kveseth, internasjonal direktør i Forskningsrådet. (Foto: Anne Norseth)

Både den norske ordningen og den svenske skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sterke forskningsmiljøer og forskningsaktive bedrifter. Den svenske ordningen med VINN Excellence Center, som allerede har eksistert i ti år, har i stor grad vært modell for den norske.

Kari Kveseth, internasjonal direktør i Forskningsrådet, har sittet i programrådet som har valgt ut de 15 svenske sentrene som ble opprettet i år. I Sverige er det VINNOVA, en statlig myndighet under næringsde-
partementet, som administrerer ordningen.

Fikk penger for å søke

I planleggingsprosessen skiller de to landene seg fra hverandre. Den svenske prosessen var mye tyngre enn vår. I november 2004 ble alle universiteter i Sverige invitert til å søke om planleggingspenger. I mai 2005 besluttet VINNOVA hvem som skulle få penger til å skrive søknader. – I Norge besluttet Forskningsrådets hovedstyre å gjennomføre en søknadsprosess i ett trinn. Utlysningen var i juni og søknadsfristen i desember. Miljøene fikk ikke penger for å skrive søknader.

Intervjuet søkerne

Kveseth mener at den norske utvelgelsesprosessen har en klar styrke i forhold til den svenske. – De 58 søknadene som kom inn, ble behandlet av både en vitenskapelig komité og av næringspaneler. I Sverige var det flere faglig sammensatte ekspert-paneler som vurderte både den fag-lige kvaliteten og industrirelevansen i søknadene. Jeg tror den norske modellen som rangerer etter vitenskapelig kvalitet og deretter etter industriell/samfunnsmessig nytte er bedre. Det gir et tydeligere bevilgningsgrunnlag, sier Kveseth. Men den svenske modellen har også klare styrker i forhold til vår, mener Kveseth. – I Sverige ble 28 av de i alt 185 søkerne innkalt til intervju. Et internasjonalt ekspertpanel intervjuet senterlederne, som da hadde anledning til å overbevise eller ikke overbevise om at de hadde et sterkt forskningsteam med sterk ledelse, reell kontakt med industripartnere og sterk forankring i egen institusjon. Den rangeringen som vi i programrådet hadde gjort av søkerne i første runde, ble endret etter disse intervjuene. Jeg mener det var en klar styrke å snakke med søkerne personlig. Dette er noe vi kan lære av her i Norge i fremtiden, sier Kveseth.

Hva er SFI?

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er et nytt virkemiddel i Norge som skal bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet, og til at bedriftene investerer mer langsiktig i forskning. Ordningen forutsetter betydelig engasjement fra bruker-siden, men likner ellers mye på ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF). I neste utgave av Bladet Forskning vil vi presentere hvert enkelt av de 14 sentrene som i
sommer fikk status som SFI.

www.forskningsradet.no
(søkeord: sfi)


Skriv ut siden