Bladet Forskning

Mer effektiv forskningsforvaltning

Nye rammeavtalerom forvaltning av personale finansiert av Norges forskningsråd er inngått med universitetene og de vitenskapelige høyskolene.

Skrevet av: ingar myking

ADMINISTRERER: Liv Bente Carlsen, kontorsjef ved Seksjon for prosjektservice (SEP), personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Geir Skatan, og Liv Grete Gudmundsen, alle SEP, er klare til å ta over arbeidsgiveransvaret for postdoktoratene finansiert av Forskningsrådet. (Foto: Ingar Myking)

Fram til 1994 var Forskningsrådet stort sett selv arbeidsgiver for alle som mottok stipend eller arbeidet i forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. I 1994 ble det meste av arbeidsgiveransvaret overført til forsk ningsutførende institusjoner. Et hovedunntak har vært postdoktorstipendiater. Som følge av endring av tjenestemannsloven blir alle nye postdoktorstipendiater fra 1999 ansatt utenom Forskningsrådet. Postdoktorstipendiater som allerede er ansatt i Forskningsrådet forblir på Forskningsrådets lønningslister ut avtalt stipendperiode.

Dobbeltarbeid

– Selv om det meste av personalet har vært formelt ansatt ved institusjonene siden 1994, har det vært en del uklarheter og dobbeltarbeid med hensyn til forvaltningsmessige oppfølginger, forteller Stein Øberg, rådgiver innen økonomi og organisasjon i Forskningsrådet.

Som første trinn i en forbed- ringsprosess har derfor Forskningsrådet og Universitetsrådets medlemsinstitusjoner utarbeidet en ny rammeavtale om forvaltning av personale finansiert av Norges forskningsråd. – Nå har vi fått et system som skal gjøre forvaltningsbiten av forskningen enklere, billigere og mer effektiv, forteller Øberg.

I løpet av 1999 vil Forskningsrådet se på mulige forbedringer av økonomi- og personalforvaltningsprosedyrene som følges for prosjekter i instituttsektoren og i næringslivet. Forskningsrådet styrer på prosjektnivå og ikke på personnivå. Lønns- og driftsmidlene fra Forskningsrådet blir utbetalt etter fastsatte rutiner som rammetilskudd til de prosjektansvarlige institusjonene.

Bergen går foran

For Universitetet i Bergen betyr den nye rammeavtalen først og fremst en formalisering av den nåværende praksis. Med egen seksjon for den eksterne finansieringen står bergensuniversitetet godt rustet til å ta imot flere postdoktorer. I Bergen er det Seksjon for prosjektservice (SEP) som har det administrative ansvaret for dem som har stillingene sine finansiert av Forskningsrådet. – Så for oss betyr avtalen først og fremst at vi også får arbeidsgiveransvaret for postdoktorstipendiatene, sier Liv Bente Carlsen, kontorsjef ved SEP, Universitetet i Bergen (UiB). – Det har likevel vært bra å få en så enkel og ryddig avtale som mulig. UiB er en ung institusjon og mye av forskningspersonalet vårt er knyttet til en generasjon som er i ferd med å tangere pensjonsalderen. Rekruttering av unge dyktige forskere er derfor svært viktig for universitetet vårt, forteller økonomi- og personaldirektør Kjell Bernstrøm, som kan fortelle at UiB tradisjonelt har vært restriktive med å lønne doktorgradsstudentene utover gjeldende satser. – Vi merker nå at konkurransen om de beste kandidatene stadig blir sterkere, sier Bernstrøm.

Skriv ut siden