Bladet Forskning

Kunnskap om kunnskapsbasert utvikling

Betydningen av forskning og kompetanse for økonomisk vekst skal nå belyses på nye måter og med bedre data. Det skjer i et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, Statistisk sentralbyrå og Finans- og tolldepartementet.

En av hovedhensiktene med prosjektet er å øke oppmerksomheten om betydningen av forskning og utvikling (FoU), innovasjon og kompetanse for økonomisk vekst og utvikling. Forskningsrådet tar i sitt strategiske arbeid utgangspunkt i nyere økonomisk vekstteori, og ønsker nå å styrke de norske fagmiljøene som arbeider med kunnskapsøkonomiske spørsmål, for å få et bedre faktagrunnlag på området.

I Norge har det nemlig skortet på empirisk testing av den antatt sterke relasjonen mellom kunnskap, innovasjon og økonomisk vekst. Etter initiativ fra Forskningsrådet vil de tre samarbeidspartnerne nå bidra til at det utvikles kompetanse, analyseverktøy og et styrket kunnskapsgrunnlag for politikkutforming. Det nye prosjektet kalles Investeringer i forskning og kompetanse som kilder til økonomisk utvikling, og er ett av flere tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget om forsknings- og innovasjonspolitikken.

Prosjektet skal stimulere til økt forskningsinnsats på feltet, og virksomheten skal gi rom for vitenskapelig publisering og kompetanseoppbygging. Det er opprettet et prosjektstyre som vil koordinere aktiviteter og initiere delprosjekter, der norske forskere og forskningsmiljøer blir oppfordret til å komme med forslag. Prosjektstyret vil arbeide aktivt for å finne fram til aktuelle forskningstemaer, mens den konkrete presiseringen av forskbare problemstillinger overlates til forskerne selv.

Seminaraktivitet

De ulike aktivitetene skal bindes sammen av en felles seminaraktivitet, og den første samlingen ble avholdt allerede i april. Våren 1998 er det planlagt et seminar med deltakelse av internasjonalt anerkjente forskere på feltet.

Prosjektet er foreløpig beregnet å vare i 3–5 år, med økende innsats. Oppstartingsåret 1997 vil ha en samlet økonomisk ramme for aktivitetene på opptil ca. tre millioner kroner.

Effektive virkemidler

For Forskningsrådet vil prosjektet ha betydning for tilrettelegging av data, utvikling av verktøy og oppbygging av kompetanse. Det vil gi større innsikt og bedre grunnlag for utforming av mer effektive virkemidler i forskningspolitikken. Det tas sikte på at prosjektet skal styrke Forskningsrådets grunnlag for funksjonen som regjeringens rådgiver i forskningspolitiske spørsmål. I Forskningsrådets overordnede strategi Forskning for framtiden er nettopp behovet for å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken satt på dagsordenen.

Et bedret faktagrunnlag på dette feltet vil også styrke Forskningsrådet i styringen av forskningsmidler og i utarbeidelsen av budsjettforslag.

 

Skriv ut siden