Bladet Forskning

Ingen løft i revidert budsjett

250 millioner mindre til forskning og utvikling. 55,5 millioner mindre til Forskningsrådet.

(Ill.: Jon Solberg)

De samlede bevilgningene til forskning og utvikling i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2004 utgjør ca. 13,5 milliarder kroner, etter et kutt på om lag 250 millioner. Beløpet innebærer likevel en økning på vel sju prosent i 2004 i forhold til 2003.

Men det reviderte budsjettet bringer ikke Norge nærmere målet om å investere like mye i forskning og utvikling som gjennomsnittet av OECD-landene. – Kuttene er ikke veldig dramatiske, men alle kutt er uheldige. Den generelt korte tidshorisonten i det norske budsjettsystemet er et problem for oss, sa konstituert administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén i en presseuttalelse da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 11. mai. Han ønsker seg en form for langtidsbudsjettering som gjør det mulig å planlegge forskningssatsinger med mer forutsigbarhet og langsiktighet.

Større fond

Av kuttet på 55,5 millioner kroner i Forskningsrådets budsjett står Utdannings- og forskningsdepartementet for den største andelen med 25 millioner, uten at det er angitt hvordan kuttet skal tas. 13,5 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett er kuttet, 13 millioner over Fiskeridepartementets, fire over Landbruksdepartementets, tre over Miljøverndepartementets og tre millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

På plussiden setter regjeringen av én milliard kroner til kapitaløkning i Fondet for forskning og nyskaping, som i så fall kommer opp i 32,8 milliarder kroner fra 1. juli 2004. Avkastningen av den ekstra milliarden skal forvaltes av Forskningsrådet og benyttes til langsiktig, grunnleggende forskning rettet mot petroleumssektoren – et felt Rådet sterkt anbefaler økt satsing på. Pengene vil ikke komme til syne før renteåret er omme. Men avkastningen av en milliard kroner utgjør deretter ca. 47 millioner kroner årlig, og muliggjør en ekstrasatsing på petroleumsforskning med større forutsigbarhet og mer stabile økonomiske rammer.

Likevel påpeker Hallén at slike føringer på fondsavkastningen kan bli problematiske: – Jeg håper ikke det peker mot en utvikling der Forskningsfondet generelt innrettes på en måte som kan undergrave en disponering ut fra bredere prioriteringsprosesser.

Hallén synes også det er bekymringsfullt at regjeringen foreslår å kutte så mye som 188 millioner kroner i budsjettet til Innovasjon Norge, som fremdeles er i startfasen: – Innovasjonsplanen forutsetter en styrket helhet i virkemiddelapparatet, og samspillet mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge er helt essensielt, understreker han.

Skriv ut siden